Turystyka przyrodnicza bez granic

turystyka loga opis
 
Nr projektu: INT/EK/KAR/1/II/B/0109

Partner Wiodący: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" (www.procarpathia.pl)

Partner mikroprojektu: Detská organizácia Fénix, o.z. Územná organizácia Snina  (www.snina.do-fenix.sk)

Okres realizacji:
01.10.2018– 30.09.2019

Wartość projektu: 
80 469,06 €

% dofinansowania z UE: 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 
DSC 0739
 
Granica pomiędzy Polską, a Słowacją przebiega i dzieli obszar o jednorodnym charakterze geograficzno-przyrodniczym. Od ponad 20 lat następuje proces łączenia tych obszarów. W tym aspekcie rozwój turystyki pełni jedną z ważniejszych ról w procesie rozwoju obszaru pogranicza PL-SK. Środowisko przyrodnicze jest jedną z głównych przyczyn atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza PL-SK, a jednocześnie stanowi niewykorzystany potencjał w kontekście rozwoju turystyki na tym obszarze. Mając na względzie, że turystyka przyrodnicza w ostatnich latach staje się mocnym obszarem turystyki [wg. badań POT 2016 już 30% turystów wybiera konkretnie turystykę przyrodniczą i ekoturystykę planując wyjazdy], a obszar pogranicza jest wyjątkowo bogaty w zasoby przyrodnicze, stanowi to olbrzymi potencjał dla pogranicza. Do tej pory jest to niewykorzystany potencjał. Położenie geogr. w obszarze o największym nasileniu bezrobocia, jak również słabo rozwinięta sieć transportowa na terenie pogranicza wymuszają podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji na jaką jest narażony ten teren. Jednym z głównych problemów staje się więc zagrożenie marginalizacją spowodowaną położeniem geograficznym jak i czynnikami demograficznymi. Organizacja warsztatów, wizyty studyjnej, przygotowanie pakietów ofert po obszarze pogranicza przyczyni się do wsparcia rozwoju turystyki, co pociągnie za sobą rozwój regionu. Ważnym problemem jest również niska świadomość mieszkańców obszaru pogranicza na temat znaczenia dziedzictwa przyrodniczego i walorów turystycznych. Wzrost świadomości lokalnej społeczności i osób odwiedzających na temat potencjału zasobów i dziedzictwa przyrodniczego (poprzez warsztaty, wizytę studyjną, przyrodnicze pakiety ofert, filmy, aplikację) przyczyni się do budowy potencjału pogranicza i jego rozwoju. Warto zaznaczyć, że Projekt uwzględnia wiele elementów nowatorskich, które pozwolą na promocję i popularyzację dziedzictwa przyrodniczego pogranicza. Realizacja Projektu w partnerstwie transgranicznym przyczyni się zatem do pozytywnej zmiany w kontekście rozwoju turystyki przyrodniczej pogranicza – promocja dziedzictwa przyrodniczego, popularyzacja w postaci gotowych pakietów przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego na terenie pogranicza. Działania te służą promocji i popularyzacji bogatych, o niewykorzystanym potencjale zasobów przyrodniczych, rozwojowi turystyki i regionu, wzrostowi świadomości dot. wykorzystania potencjału jaki niesie ze sobą promocja lokalnych obszarów przyrodniczych. To przyczyni się bezpośrednio do wzrostu zainteresowania tym rejonem i w kontekście długoterminowych zmian korzystnie wypłynie na lokalną gospodarkę.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej poprzez promocję i rozwój turystyki przyrodniczej na terenie pogranicza polsko – słowackiego, co przyczynia się do realizacji celu szczegółowego Programu - zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez mieszkańców i odwiedzających.

Cele szczegółowe:
1. Opracowanie narzędzi (w tym pakiety, filmy, aplikacja) mogących przyczynić się do popularyzacji turystyki przyrodniczej oraz możliwości jej wykorzystania jako czynnika zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-słowackim,
2. Upowszechnienie wiedzy wśród lokalnej społeczności i turystów (poprzez warsztaty, seminarium, wizytę studyjną) na tematy związane z dziedzictwem przyrodniczym obszarów pogranicza oraz promocja turystyki przyrodniczej,
3. Utworzenie zorganizowanej i trwałej sieci współpracy między polską i słowacką społecznością, w tym pomiędzy partnerami Projektu (wspólna realizacja, wizyta studyjna). Realizacja poszczególnych celów pozwoli na upowszechnienie turystyki przyrodniczej jako jednej z form spędzania wolnego czasu, z drugiej zaś strony będzie służyć zaciśnięciu współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy społecznościami polsko – słowackiego pogranicza. Dzięki zaplanowanym działaniom w Projekcie wiedza o potencjale przyrodniczym pogranicza polsko– słowackiego stanie się bardziej dostępna nie tylko dla społeczności lokalnych po obu stronach granicy, ale również dla wszystkich odwiedzających te tereny (np. turyści). Zaplanowane działania, przyczyniają się do zacieśnienia współpracy pomiędzy społecznościami/ instytucjami po obu stronach granicy oraz znoszenia barier w kontaktach społeczności przygranicznych i budowanie integracji i potencjału.
 
DSC 2374
 
 
 
fot. A. Olejnik
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service