O projekcie

postawnsr loga opis
 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” zaprasza do udziału w projekcie pn. „Postaw na swój rozwój” o numerze POWR.01.02.01-18-0015/18 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Wartość projektu: 831 762,50 PLN

Kwota dofinansowania z UE: 790 174,37 PLNOkres realizacji projektu: od 01.01.2019 r.  do 30.06.2020 r

Celem głównym projektu jest udzielenie wsparcia ukierunkowanego na poprawę sytuacji na rynku pracy dla 50 osób młodych do 29 r. ż. (w tym minimum 30 kobiet oraz minimum 10 osób z niepełnosprawnościami i/lub o niskich kwalifikacjach zawodowych), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego, w terminie od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.

W ramach projektu Uczestnicy/czki zostaną objęci kompleksowym wsparciem w postaci:
- Ustalenie Indywidualnego Planu Działania,
- Indywidualne pośrednictwo pracy,
- Warsztaty doskonalenia umiejętności miękkich,
- Szkolenia zawodowe,
- 6 miesięczne staże zawodowe.
 
Wsparcie dodatkowe:
- zwroty kosztów dojazdu,
- stypendium stażowe,
- stypendium szkoleniowe,
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby w wieku do 29 r. ż. zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego, z następujących grup:

•    Osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu,
•    Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,
•    Osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia,
•    Osoby spełniające definicję tzw. ubogich pracujących,
•    Osoby odchodzące z rolnictwa i członkowie ich rodzin,
•    Imigranci (w tym polskiego pochodzenia),
•    Reeimigranci.

Do udziału w projekcie zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami.

Do projektu przyjętych zostanie łącznie 50 osób (25 osób biernych zawodowo oraz 25 osób pracujących) spełniających kryteria udziału.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
Ul Gałęzowskiego 6/318
35-074 Rzeszów
III piętro, pokój nr 318
Tel.: 661 113 291
Punkt Obsługi dla osób z niepełnosprawnościami dostępny po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania pod adresem: Plac Śreniawitów 9/1, 35-032 Rzeszów. Zgłoszenie telefoniczne pod nr. 661 113 291
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service