Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia

OKRES REALIZACJI:
1.10. 2015 - 30.09.2016

WARTOŚĆ PROJEKTU:
434 570,94 PLN

% DOFINANSOWANIA: 100

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:
województwo podkarpackie (13 gmin)

LICZBA INICJATYW: 13

CEL PROJEKTU:
Inicjatywy mają na celu edukację ekologiczną, poprawę środowiska naturalnego, zwiększenie świadomości ekologicznej oraz angażowanie społeczności w działania na poziomie lokalnym na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:
W Projekcie udział biorą 4 organizacje pozarządowe oraz 12 grup nieformalnych złożonych z osób fizycznych. Zaplanowane inicjatywy odpowiadają potrzebie rozwoju aktywności lokalnej społeczności oraz wzmocnienia ich zaangażowania w podnoszenie świadomości ekologicznej. Ich realizacja będzie się przyczyniać do podniesienia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności. Zgłoszone inicjatywy są różnorodne jeśli chodzi o zwój zakres dotykają wiele obszarów tematycznych w tym:

  • czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków,
  • lokalny monitoring przyrodniczy,
  • budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej,
  • zakładanie, odtwarzanie i pielęgnacja ostoi - zadrzewienia i zakrzewienia śródpolnych
  • rozwój ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym,
  • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt,
  • ograniczenie antropopresji w obiektach użyteczności

 

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – działanie Edukacja Ekologiczna.

 

 

                                                                                 procarpathia1.jpg            zielone_drzewko.jpg          nfosigw_i_inicjatywy_1.jpg

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service