Aktywni w życiu

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA DOFINANSOWANIA:
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości.

OKRES REALIZACJI:
01.08.2016 - 30.06.2018

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:
województwo podkarpackie

WARTOŚĆ PROJEKTU:
4 947 364,40 PLN, w tym dofinansowanie 4 819 288,75 PLN

OPIS PROJEKTU:
Celem projektu „Aktywni w życiu” było zwiększenie poziomu zatrudnienia, w tym samozatrudnienia w grupie osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej; powyżej 29 r.ż. będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób w wieku 50 +, długotrwale bezrobotnych, kobiet i niepełnosprawnych (120 os., 66K i 54M) zamieszkujących województwo podkarpackie (zgodnie z KC) do 06.2018 roku. 20% ww. BO stanowili rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci do 18 r.ż. Rekrutacja została przeprowadzona w Rzeszowie, dwukrotnie (09.2016 r. - I tura, 01.2017 r. - II tura), a akcja promocyjna obejmowała całe województwo.
Wsparciem na samozatrudnienie zostanie objętych max. 120 osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które wykazały się predyspozycjami do samodzielnego prowadzenia firmy i najlepszym pomysłem na własny biznes. 120 BO wzięło udział w 52 h SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Zadanie 2) jak i 4h/BO DORADZTWA (Zadanie 3). 100BO skorzystało z bezzwrotnych jednorazowych dotacji inwestycyjnych do 24 300,00 zł/os. (Zadanie 4) jak i wsparcia pomostowego przez 6 m-cy (43 osoby) lub 12 m-cy (57 osób) (Zadanie 5) w wysokości do 1 750,00 zł/os./m-c na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy oraz specjalistycznego doradztwa (100 BO, 2h/BO, Zadanie 6). W ramach projektu został osiągnięty wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 110 osób.

 

 

pobrane.png

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service