Razem dla zielonego Podkarpacia – budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę

NR PROJEKTU:
POIiŚ.02.04.00-00-0063/16

BENEFICJENT:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.10.2017 – 31.10.2018.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
705 982,00 PLN

% dDOFINANSOWANIA z UE: 85%

KWOTA DOFINANSOWANIA zNFOŚiGW (dotacja):
70 599,00

OPIS PROJEKTU:
Projekt będzie obejmował swym zasięgiem całe województwo podkarpackie. Wszystkie przewidziane działania są skierowane do różnych grup interesariuszy całego województwa. Cykl warsztatów/spotkań mediacyjnych będzie skupiał ludzi z różnych środowisk społecznych naszego województwa, w szczególności na terenach chronionych. W związku z czym spotkania te będą prowadzone głównie na terenach najbardziej cennych przyrodniczo tj. parków narodowych (Magurski PN i Bieszczadzki PN), obszarach NATURA 2000 (m.in. Bieszczady, Beskid Niski, Pogórze Przemyskie, Ostoja Przemyska, Ostoja Magurska). Spotkania i warsztaty pomogą w rozwiązaniu sytuacji konfliktowych. Ważne będzie odnalezienie płaszczyzny, na której dane grupy mogą współpracować , podjąć wspólną inicjatywę i małymi krokami budować integrację oraz wspólny potencjał z wykorzystaniem, ale przede wszystkim na rzecz przyrody. Poza mediacją ważne będzie uzyskanie myślenia u wszystkich zainteresowanych stron kategorią zrównoważonego rozwoju na przykładzie współzależności pomiędzy zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego a gospodarowaniem na obszarach cennych przyrodniczo, produktem turystycznym, a promocją walorów przyrodniczych. Działania skierowane będą również do młodszego pokolenia w celu podniesienia ich świadomości przyrodniczej oraz kształtowania postaw proekologicznych.

CEL PROJEKTU:
Głównym celem Projektu jest zachowanie bioróżnorodności najcenniejszych przyrodniczo obszarów województwa podkarpackiego.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
- zachowanie i ochrona środowiska poprzez aktywną edukację i skuteczną mediację grup społecznych mających wpływ na przyrodę,
- wzmocnienie współpracy różnych grup interesariuszy na płaszczyźnie działań dla środowiska w województwie podkarpackim i podjęcie wspólnych działań,
- edukacja, popularyzacja i wzmacnianie merytoryczne postaw proekologicznych w zakresie bioróżnorodności województwa podkarpackiego w myśl zasady: poznaj by zachować!
- zwiększanie świadomości lokalnej społeczności na temat znaczenia bioróżnorodności Podkarpacia i promowanie efektywnego gospodarowania tymi zasobami,
- budowanie potencjału ekologicznego Stowarzyszenia Pro Carpathia działającego na polu edukacji, popularyzacji, ochrony różnorodności biologicznej.

DZIAŁANIA W PROEJKCIE:
- dwustronne i trójstronne spotkania mediacyjne „Człowiek vs Przyroda”,
- warsztaty terenowe „Poznaj by zachować”,
- impreza edukacyjna „Razem dla zielonego Podkarpacia”,
- konkurs komiksowy „Warto Współpracować dla przyrody”,
- wystawa prac konkursowych „Warto współpracować dla przyrody”,
- program nt. „Człowiek – Przyroda na obszarach cennych przyrodniczo”,
- publikacja „Wspólne dziedzictwo przyrodnicze województwa podkarpackiego”,
- publikacja „Człowiek vs Przyroda na obszarach chronionych województwa Podkarpackiego”,
- gra dydaktyczna „Zagospodaruj zielone Podkarpacie”,
- aplikacja na telefon „Zielone Wyzwanie”,
- czasopismo „Biznes i Etos”,
- konferencja prasowa otwierająca projekt.

 

logotyp-12.jpg

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service