Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia

OKRES REALIZACJI:
1.10.2016 - 30.09.2017

WARTOŚĆ PROJEKTU:
348 655,00 PLN

% DOFINANSOWANIA: 100

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:
województwo podkarpackie (11 gmin)

LICZBA INICJATYW: 14

CEL PROJEKTU:
Inicjatywy mają na celu edukację ekologiczną, poprawę środowiska naturalnego, zwiększenie świadomości ekologicznej oraz angażowanie społeczności w działania na poziomie lokalnym na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dla wszystkich inicjatyw uzyskano poparcie lokalnych władz samorządowych oraz zgodę właścicieli gruntu. Jeśli dotyczyło, uzyskano również zgodę Konserwatora Zabytków oraz opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:
W Projekcie udział biorą 4 organizacje pozarządowe oraz 12 grup nieformalnych złożonych z osób fizycznych. Zaplanowane inicjatywy odpowiadają potrzebie rozwoju aktywności lokalnej społeczności oraz wzmocnienia ich zaangażowania w podnoszenie świadomości ekologicznej. Ich realizacja będzie się przyczyniać do podniesienia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności. Zgłoszone inicjatywy są różnorodne jeśli chodzi o zwój zakres dotykają wiele obszarów tematycznych w tym:

  • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających,
  • rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym,
  • ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej/usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk,
  • odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych,
  • zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Zielone Podkarpacie.

 

nfosigw_i_inicjatywy.jpg

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service