Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym

OKRES REALIZACJI:
1.10. 2014  - 31.01. 2016 

WARTOŚĆ PROJEKTU:
996 107,00 PLN

DOFINANSOWANIE:
Islandia, Lichtenstein, Norwegia w ramach funduszy EOG

% DOFINANSOWANIA: 85%

OBSZAR PROJEKTU:
województwo podkarpackie

CEl OGÓLNY PROJEKTU:
Zwiększenie świadomości społecznej mieszkańców najbardziej cennych przyrodniczo terenów Podkarpacia nt. znaczenia różnorodności biologicznej. Województwo podkarpackie jest obszarem o niezwykłym potencjalne przyrodniczym. Na tym terenie znajdują się 2 parki narodowe, 94 rezerwaty przyrody, 10 parków krajobrazowych, 13 obszarów chronionego krajobrazu, 1262 pomniki przyrody, 359 użytków ekologicznych, 27 stanowisk dokumentacyjnych, 9 zespołów przyrodniczo krajobrazowych, 62 obszary Natura 2000, co powoduje, iż region zajmuje 3 miejsce w kraju, pod względem odsetka powierzchni chronionej (61,9%). Jednak tylko co trzeci Polak ma wiedzę, nt. różnorodności biologicznej i zagrożeń wynikających z jej utraty, znaczenia terminów Natura 2000 czy zrównoważony rozwój.

Projekt przyczyniać będzie się do zmiany postaw społeczności na bardziej przyjazne środowisku oraz zwiększenie świadomości na temat znaczenia bioróżnorodności poprzez:

  • szkolenia z zakresu prowadzenia działalności w obszarze turystyki, prowadzonej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
  • warsztaty przyrodnicze dla przewodników turystycznych,
  • szkolenia dla młodzieży,
  • inwentaryzację ścieżek przyrodniczych (podstawowa, aktywna forma edukacji środowiskowej),
  • rewitalizację i przygotowanie wzorcowej ścieżki przyrodniczej,
  • przygotowanie narzędzi służących do popularyzacji różnorodności biologicznej Podkarpacia (wydawnictwa, takie jak czerwona księga roślin woj. podkarpackiego, przewodnik po ścieżkach przyrodniczych, fauna wodna potoków
  • karpackich, gra dydaktyczna, filmy i inne).

 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service