Zatrudnij siebie i innych

NAZWA PROGRAMU:
Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

DOFINANSOWANIE:
Program współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia

DATA REALIZACJI:
01.05.2010 do 31.01.2012

WARTOŚĆ PROJEKTU:
3 501 580,18 PLN

CELE PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest aktywne wsparcie zatrudnienia wśród mieszkańców województwa podkarpackiego

OPIS PROJEKTU:
Grupą docelową projektu są osoby pozostające bez zatrudnienia w wieku od 18 do 60/64 lat, mieszkające na terenie województwa podkarpackiego, oraz należące do co najmniej jednej z grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne kobiety
 • osoby młode (od 18 do 34 lat)
 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich lub miejsko – wiejskich lub mieszkańcy miast do 25 tyś. mieszkańców
 • osoby, które ukończyły 45 rok życia
 • osoba zwolniona z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika.

Do projektu zostało zakwalifikowanych 80 osób. Beneficjenci Ostateczni projektu są objęci następującymi formami wsparcia:

 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 80 BO (48h/BO)
 • podstawowe doradztwo indywidualne z zakresu przygotowania wniosków i opracowania Biznes Plan (80BO x 4h/BO).
 • wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczej dla 59 BO (maksymalnie 40 000,00 zł.
 • wsparcie pomostowe na pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 59 BO (1276,00zł miesięcznie/BO)
 • przedłużone wsparcie pomostowe na kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 25 BO (1276,00zł miesięcznie/BO
 • specjalistyczne szkolenia dla 59 BO, którzy założyli działalność i uzyskali wsparcie finansowe (24h/B
 • specjalistyczne doradztwo indywidualne dla 59 BO, którzy założyli działalność i uzyskali wsparcie finansowe (4h/BO).
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

  View Service