Zapytanie ofertowe - badanie karpackich organizacji pozarządowych (cz. 1)_2

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją zadania pn. „Rozwój działalności analityczno-badawczej Stowarzyszenia "Pro Carpathia” i umiędzynarodowienie aktywności” (6/PROO/4/2022) realizowanego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO – edycja 2022, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, w związku z badaniem, którego celem będzie zidentyfikowanie kluczowych karpackich organizacji i ich działań na rzecz zachowania, popularyzacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz wsparcia rozwoju turystyki i produktów lokalnych i regionalnych, w zakresie: 

 1. Zdefiniowania problemu na podstawie literatury naukowej.
 2. Przygotowania opracowania dot. kondycji III sektora w Karpatach (polska część) oraz wyznaczenie kryteriów do sektora pozarządowego w pozostałych krajach objętych badaniem, tj. Słowacji, Czechach, Węgrzech, Rumunii oraz Ukrainie. 
 3. Koordynacji prac związanych z gromadzeniem danych dotyczących beneficjentów Programów Współpracy Transgranicznej ich projektów oraz działań oraz opracowaniem narzędzi do przeprowadzenia badania. 

Szacowana liczba godz.: 100. 

Proponowane wynagrodzenie: ok. 4500 zł brutto (z uwzględnieniem wszystkich kosztów). 

Termin wykonanania: 29 grudnia br. 

Ofertę należy złożyć:

 • osobiście / pocztą / kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert upływa 11 października 2022 r., do godz. 14.00
Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi dnia 18 października 2022 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe - badanie karpackich organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją zadania pn. „Rozwój działalności analityczno-badawczej Stowarzyszenia "Pro Carpathia” i umiędzynarodowienie aktywności” (6/PROO/4/2022) realizowanego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO – edycja 2022, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie przygotowanie i przeprowadzenie badania karpackich organizacji pozarządowych. Celem badania jest zidentyfikowanie kluczowych karpackich organizacji i ich działań na rzecz zachowania, popularyzacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz wsparcia rozwoju turystyki i produktów lokalnych i regionalnych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

 

Ofertę należy złożyć:

 • osobiście / pocztą / kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub
 • drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert upływa 18 października 2022 r., do godz. 14.00
Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi dnia 18 października 2022 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w zapytaniu ofertowym.

 

 

Katalog producentów produktów tradycyjnych, lokalnych i ekologicznych

Od 1 czerwca do 30 września 2022 roku Stowarzyszenie "Pro Carpathia" realizowało projekt: Promocja tradycyjnej, ekologicznej i zdrowej żywności poprzez wydanie katalogu zdrowych i ekologicznych produktów.

Publikacja współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwotą w wysokości 20 000,00 zł.

Cel projektu to zwiększenie wiedzy konsumentów w zakresie zdrowego odżywiania i spożywania zdrowych produktów oraz promocja tradycyjnych i ekologicznych produktów, uświadamianie społeczności o ich wartościach poprzez wydanie katalogów produktów zdrowych, produkowanych przez podkarpackich producentów i wytwórców, procesie produkcji, badaniach jakościowych, normach i certyfikatach. Cel udało się osiągnąć poprzez wydanie katalogu z produktami przetwórców i wytwórców z Klastra Podkarpackie Smaki, uświadamianie społeczności na temat konsumpcji zdrowych i regionalnych produktów wysokiej jakości, które pomimo, że są droższe od ogólnodostępnych są zdrowsze i bardziej wartościowe. 
Docelową grupa odbiorców to konsumenci bezpośredni (mieszkańcy podkarpacia) oraz pośredni: restauratorzy i podmioty świadczące usługi gastronomiczne), którzy kupują masowo dostępną żywność po tańszej cenie. 

Wyprodukowane w ramach przedsięwzięcia publikacje przeznaczone są w szczególności branży konsumenckiej, gastronomicznej na terenie województwa podkarpackiego, a także pośród mieszkańców województwa podkarpackiego, którzy są zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy na temat produktów tradycyjnych, regionalnych, a także ekologicznych. Grupa wiekowa to odbiorcy od 18 roku życie wzwyż, zarówno osoby prywatne oraz firmy i przedsiębiorstwa szeroko pojętej branży gastronomicznej.
Efektem niniejszych działań zmierza do poszerzenia wiedzy na temat ceny produktów lokalnych, regionalnych, tradycyjnych produktów, wyprodukowanych na terenie województwa podkarpackiego, które podyktowane są między innymi ilością przeprowadzanych badań jakościowych, certyfikujących i nadawanych producentom i przetwórcom norm. Efektem rzeczowym projektu jest publikacja w wersji papierowej oraz elektronicznej.

 

loga ksow

Nabór dla sektora rolno-spożywczego (KPO)

W najbliższym czasie przeprowadzony zostanie nabór na działanie A 1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

 

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z PRZEPISÓW

Wsparcia udziela się na:

 1. zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
 2. zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa;
 3. budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:
 4. budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,
 5. obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska.

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, jeżeli co najmniej w dniu złożenia wniosku:

 1. wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania, niebędącą działalnością wymienioną w załączniku do rozporządzenia wdrożeniowego, tj. działalnością gospodarczą w zakresie:
 2. destylowania, rektyfikowania i mieszania alkoholi – z wyjątkiem produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia, sklasyfikowanej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerem 11.01.Z,
 3. produkcji pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych, sklasyfikowanej w PKD pod numerem 11.04.Z,
 4. produkcji piwa, sklasyfikowanej w PKD pod numerem 11.05.Z,
 5. produkcji wyrobów tytoniowych, sklasyfikowanej w PKD pod numerem 12.00.Z.;
 6. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, z późn. zm.);
 7. jest pełnoletnia – w przypadku osoby fizycznej.

Wsparcie może być udzielone podmiotom wymienionym w ust. 2, jeżeli:

 1. przetwarzają produkty rolne i wytwarzają w ramach tego procesu produkty rolne lub wprowadzają do obrotu produkty rolne – co stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z przepisami art. 17 rozporządzenia nr 702/2014;
 2. przetwarzają lub wprowadzają do obrotu produkty rybołówstwa lub akwakultury – co stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z przepisami art. 41 i art. 42 rozporządzenia nr 1388/2014;
 3. przetwarzają produkty rolne, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzają w ramach tego procesu produkty nierolne (nieobjęte Załącznikiem I do TFUE) – co stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z przepisami art. 14 rozporządzenia 651/2014.
 4. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcie, którego realizacja trwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. 5. Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r., przy czym koszty poniesione przed złożeniem wniosku będą refundowane jedynie w przypadku przedsięwzięć niezakończonych w dniu składania wniosku.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 1. budowy budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;
 2. rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;
 3. budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie;
 4. zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
 5. zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin1 , które są przeznaczone do przewozu:
 • produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
 • produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
 • zwierząt przeznaczonych do uboju;
 1. zakupu i instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa;
 2. zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;
 3. ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplan i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi. Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się:

 1. podatku od towarów i usług (VAT);
 2. zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu;
 3. wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony;
 4. zakupu gruntów lub innych nieruchomości.

Wsparcie udzielane jest do wysokości limitu, który wynosi:

 1. 3 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa;
 2. 10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa;
 3. 15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa.

Minimalna wielkość wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi 100 tys. zł.

Forma wsparcia: refundacja do wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych.

Szczegóły w załączniku oraz pod numerem telefonu: (17) 850 01 87.

Zapytanie ofertowe - badanie karpackich organizacji pozarządowych (cz. 1)

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją zadania pn. „Rozwój działalności analityczno-badawczej Stowarzyszenia "Pro Carpathia” i umiędzynarodowienie aktywności” (6/PROO/4/2022) realizowanego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO – edycja 2022, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, w związku z badaniem, którego celem będzie zidentyfikowanie kluczowych karpackich organizacji i ich działań na rzecz zachowania, popularyzacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz wsparcia rozwoju turystyki i produktów lokalnych i regionalnych, w zakresie: 

 1. Zdefiniowania problemu na podstawie literatury naukowej.
 2. Przygotowania opracowania dot. kondycji III sektora w Karpatach (polska część) oraz wyznaczenie kryteriów do sektora pozarządowego w pozostałych krajach objętych badaniem, tj. Słowacji, Czechach, Węgrzech, Rumunii oraz Ukrainie. 
 3. Koordynacji prac związanych z gromadzeniem danych dotyczących beneficjentów Programów Współpracy Transgranicznej ich projektów oraz działań oraz opracowaniem narzędzi do przeprowadzenia badania. 

Szacowana liczba godz.: 100. 

Proponowane wynagrodzenie: ok. 4500 zł brutto (z uwzględnieniem wszystkich kosztów). 

Termin wykonanania: 29 grudnia br. 

Ofertę należy złożyć:

 • osobiście / pocztą / kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert upływa 30 września 2022 r., do godz. 12.00
Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi dnia 30 września 2022 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

 

Podkategorie

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

  View Service