20-lecie działalności Stowarzyszenia

Za nami już 20 lat działalności!

27 stycznia 2004 roku rozpoczęliśmy niezwykłą przygodę. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" założone zostało przez grupę pasjonatów. Obecnie Stowarzyszenie jest jedną z największych organizacji pozarządowych dziłających na obszarze Karpat!

Udało się nam stworzyć m.in.:

- ponad 100 projektów z funduszy krajowych i międzynarodowych,

- ponad 60 filmów (wykonanych przez m.in. Telewizję Rzeszów),

- 130 czasopism w tym: "Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturowy", "Biznes i Etos", "Skarby Podkarpacia",

- 100 publikacji w tym: "Czerwona Księga Roślin Województwa Podkarpackiego", "Wielka księga tradycji kulinarnych wojeówdztwa podkarpackiego",

- 2 klastry: Klaster Podkarpackie Smaki, Karpacki Klaster Turystyczny,

- 4 szlaki turystyczne: Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki, Karpacki Szlak Wina, międzynarodowy Szlak Kultury Wołoskiej (wspólnie z partnerami), Szlak Św. Jakuba Via Regia w województwie podkarpackim (wspólnie z partnerami) - założyliśmy Fundację Instytut Regionalny, a także Karpacki Uniwersytet Ludowy.

Pozyskaliśmy kilkaset milionów złotych dla samorządów, inwestycji publicznych czy przedsiębiorców. Czeka nas wiele lat efektywnej pracy dla rozwoju naszego regionu! Pragniemy podziękować naszym obecnym i byłym Pracownikom, a także naszym Partnerom za zaangażowanie w działania.

Zarząd Stowarzyszenia "Pro Carpathia

 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2023 - wyłonienie wykonawcy

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia "Pro Carpathia" za rok 2023 wpłynęło 2 oferty:

1. Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz (90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, XIV p., lok.1408) - na kwotę 26 568,00 zł brutto;

2. Anna Borowiec-Rogalska PROFIN Kancelaria Biegłego Rewidenta Spółka z o.o. (ul. Lwowska 17/4, 30-548 Kraków) - na kwotę 14 760,00 zł brutto. 

 

Złożona oferta przez  Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz została uznana za nieważną, gdyż nie spełniła warunków określonych w zapytaniu ofertowym:
- terminu realizacji zamówienia do 30 kwietnia 2024 r. – deklaracja realizacji zamówienia do 30.06.2024 r.
- kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia, tj. 15 000 zł brutto.

 

Za najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym uznana została oferta złożona przez Anna Borowiec-Rogalska PROFIN Kancelaria Biegłego Rewidenta Spółka z o.o.

 

Dziękujemy za złożenie ofert!

 

pasek z logotypami 2022

Potencjał karpackich organizacji pozarządowych - publikacja

W związku z realizacją zadania pn. Rozwój działalności analityczno-badawczej Stowarzyszenia „Pro Carpathia” i umiędzynarodowienie aktywności finansowanego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 Stowarzyszenie „Pro Carpathia” prowadziło identyfikację kluczowych karpackich organizacji i ich działań na rzecz zachowania, popularyzacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz wsparcia rozwoju turystyki oraz produktów lokalnych i regionalnych.

okładka publikacja

Opracowanie składa się z pięciu głównych części. W pierwszej z nich przedstawiono, w jaki sposób w literaturze naukowej sześciu karpackich państw, tj. Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji, Węgrzech, Rumunii oraz Ukrainie prezentowane są organizacje pozarządowe. W drugiej części przedstawiona została kondycja sektora pozarządowego w krajach karpackich. W tym celu wskazano najbardziej istotne akty prawne regulujące funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz najważniejsze formy prawne, w jakich działają organizacje w tych krajach. Zaprezentowane zostały również informacje na temat liczby organizacji w tych państwach oraz najbardziej popularne tematyczne obszary ich aktywności. W miarę możliwości podjęta została również próba przedstawienia liczebności organizacji pozarządowych w „karpackich regionach” sześciu analizowanych państw. Opisane zostały również podstawowe źródła finansowania działalności organizacji w tych krajach. W kolejnej części przedstawiono obszary aktywności wybranych organizacji karpackich, których lista została ustalona na podstawie udziału tych organizacji w realizacji projektów finansowanych z unijnych programów współpracy transgranicznej. Głównym kryterium, jak zostało to wcześniej zaznaczone, była realizacja przedsięwzięć (projektów) w Karpatach. W czwartej części przedstawiono wyniki zogniskowanych dyskusji grupowych, które przeprowadzono z udziałem ekspertów z sześciu krajów karpackich. W ostatniej części ujęto wyniki analizy działań promocyjnych i wizerunkowych podejmowanych w ramach projektów, które poniekąd uznane zostały przez ekspertów za przykład dobrych praktyk. Całość opracowania uzupełnią: bibliografia, spis tabel i rysunków oraz wskazane wyżej załączniki.

Publikacja dostępna tutaj.PROO zestawienie 1 plik edytowalny KOLOR

 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2023 - zapytanie ofertowe

AKTUALIZACJA - dn. 12.01.2024 r. godz. 9:00

W związku z sezonem urlopowym termin składania ofert na zostaje wydłużony do 15 stycznia 2023 r. do godz. 16:00.  

 

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania „Karpackie inicjatywy lokalne” przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Pro Carpathia” za rok 2023.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 15 000,00 PLN brutto.

 

Ofertę należy złożyć:

a) osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów

lub

b) drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert upływa 12 stycznia 2024 r. o godz. 11:00.

 

Zapraszamy do złożenia oferty! 

 

pasek z logotypami 2022

Podsumowanie projektu Od inicjatywy społecznej do dialogu obywatelskiego

LOGOTYPY NOWE

W ramach działań zrealizowanych w roku 2023 przeprowadzono 1 konkurs na realizację inicjatyw, podpisano 7 umów z liderami partnerstw, zawarto 10 porozumień wolontariackich, odbyło się 7 spotkań lokalnych, zrealizowano 7 inicjatyw społecznych, przeprowadzone zostało 1 szkolenie z praw obywatelskich, opracowane zostało 1 badanie na temat współpracy samorządu z ngo`s.

W realizację 7 inicjatyw zostały zaangażowane 52 podmioty: 14 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS, 4 koła gospodyń wiejskich, po 2: fundacje oraz stowarzyszenia zwykłe, 1 klub sportowy. Jako partnerów włączono także: 6 przedsiębiorców, 18 instytucji publicznych (takich jak jednostki samorządowe, ośrodki kultury, biblioteki, szkoły) oraz 2 parafie. Inicjatywy realizowane były przez partnerstwa złożone od 6 do 13 podmiotów. Uczestnikami inicjatyw były 844 osoby. W spotkaniach lokalnych wzięły udział 73 osoby.

W wyniku realizacji zadania zwiększyła się świadomość społeczności lokalnych na temat możliwości wpływania na polityki lokalne, nawiązany został dialog społeczny z władzą samorządową. Nastąpił wzrost obecności organizacji w życiu publicznym, zbudowany został potencjał organizacji biorących udział w realizacji inicjatyw poprzez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.

Podkategorie

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service