Zapytanie ofertowe na jest skład, łamanie, korekta i druk publikacji – „Pakiety ofert turystycznych na pograniczu PL-SK"

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu

nr INT/EK/KAR/1/II/B/0109 pn. „Turystyka przyrodnicza bez granic” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, zaprasza do składania ofert na:
 
SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ I DRUK PUBLIKACJI – „PAKIETY OFERT TURYSTYCZNYCH
 NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM” (wersja robocza) 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu pn. „Turystyka przyrodnicza bez granic” z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest skład, łamanie, korekta i druk publikacji – „Pakiety ofert turystycznych na pograniczu polsko-słowackim” (wersja robocza).
2. Specyfikacja techniczna:
a) nakład: 1500 egzemplarzy
b) format: A4 (klejone po krótszym boku)
c) liczba stron: 48
d) papier:  offset, 150 g, mat, kolor 4+4
e) okładka: karton, 250 g, folia, mat, kolor 4+4
f) oprawa: klejona, miękka
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – KRYTERIA DOSTĘPU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b.  są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
c.  posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
d.  dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Założycielem Zamawiającego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć:
a)  osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów
lub
b)  drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Termin składania ofert upływa 25 kwietnia 2019 r.
3. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
4. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi 26 kwietnia 2019 r. w siedzibie Zamawiającego.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań. Oferent powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, oferta nie będzie rozpatrywana.
7.  W przypadku skierowania pytań do Oferenta/Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym dniu roboczym, po dniu jaki został wskazany na złożenie wyjaśnień.
 
KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium cenowe – max. 100 pkt.

Więcej informacji znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service