Nasi klienci

Jednostki samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego

Przygotowanie wniosków o dotację

Image

PODMIOT:  Gmina Leżajsk 

ROK: 2019

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020, osi priorytetowej IV OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, działania 4.1 Zapobieganie i Zwalczanie Zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.

PROJEKT: Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP Brzóza Królewska

ROK: 2018

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX,  Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej

PROJEKT: Czas na przedszkole! - Nowa jakość edukacji przedszkolnej w Dębnie

ROK: 2018

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

PROJEKT: Rewitalizacja skutecznym sposobem na rozwój Gminy Leżajsk

 

Image

PODMIOT: Gmina Olszanica

ROK: 2019

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020

PROJEKT:

 

Image

PODMIOT: GMINA BOJANÓW

ROK: 2018

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

PROJEKT: Rewitalizacja Gminy Bojanów skutecznym sposobem na rozwój Gminy

ROK: 2018

PROJEKT: Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla gminy Bojanów

 

Image

PODMIOT: GMINA NOWA SARZYNA 

ROK: 2018

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

PROJEKT: Kompleksowa rewitalizacji infrastruktury niezbędnej do ograniczenia występowania problemów mieszkańców

ROK: 2018

PROJEKT: Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Sarzyna na lata 2016 -2023.

 

Image

PODMIOT: MIASTO LEŻAJSK 

ROK: 2018

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

PROJEKT: Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku

 

Image

PODMIOT: POWIAT LESKI  

ROK: 2018

PROGRAM: Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020, Oś priorytetowa programu Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

PROJEKT: Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady

 

Archiwum

Image

Podmiot: Gmina Brzostek
Rok: 2011
Projekt: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Brzostek

Rok: 2009
Program: RPO WP - Oś priorytetowa V Infrastruktura publiczna, działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
Projekt: Opracowanie wniosku wraz z analizą finansową dla Gminy Brzostek dla inwestycji "Budowa hali sportowej z zapleczem oraz urządzeniami towarzyszącymi w Brzostku".

 

Image

Podmiot: Gmina Dubiecko
Rok: 2011
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 4 oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.1 - Infrastruktura Ochrony Środowiska, Schemat B - zaopatrzenie w wodę.
Projekt: Opracowanie Studium Wykonalności dla Gminy Dubiecko w zakresie infrastruktury wodociągowej.

Rok: 2009
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
Projekt: Opracowanie wniosku dla Gminy Dubiecko w zakresie "Rozbudowy oczyszczali ścieków oraz zakupu wozu asenizacyjnego w Nienadowej"

 

Image

Podmiot: Gmina Głogów Małopolski
Rok: 2014
Projekt: Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Głogów Małopolski na lata 2014-2020, w szczególności: opracowanie merytoryczne tekstu, opracowanie graficzne, przeprowadzenie badania ankietowego na potrzeby opracowania dokumentu, konsultacje społeczne, konsultacje z władzami gminy, wyznaczenie strategicznych kierunków rozwoju Gminy Głogów Małopolski ze szczególnym uwzględnieniem sołectw: Budy Głogowskie, Hucisko, Lipie, Miłocin, Pogwizdów Nowy, Pogwizdów Stary, Przewrotne, Rogoźnica, Rudna Mała, Styków, Wola Cicha, Wysoka Głogowska, Zabajka oraz druk opracowanej strategii.

 

Image

Podmiot: Gmina Kołaczyce

Rok: 2010

Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Projekt: Opracowanie Wniosku oraz Studium Wykonalności dla Gminy  Kołaczyce pod nazwą "Wielowymiarowy rozwój kultury transgranicznej poprzez otworzenie Centrum Współpracy pogranicza polsko - słowackiego"

Rok: 2009

Program: Oś priorytetowa VI Turystyka i Kultura

Projekt: Opracowanie wniosku i studium wykonalności wraz z analizą finansową dla Gminy Kołaczyce w zakresie "Upowszechniania dóbr kultury poprzez budowę Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem pomieszczeń na Centrum Współpracy Pogranicza oraz Muzeum w Kołaczycach", zgodnie z wytycznymi RPO WP.

Rok: 2007

Projekt: Strategia Rozwoju Gminy Kołaczyce na lata 2007-2015

 

Image

Podmiot: Gmina Lutowiska

Rok: 2009

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa VII Spójność Wewwnątrzregionalna

Projekt: Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Lutowiska na lata 2007-2013 i lata następne.

 

Image

Podmiot: Gmina Leżajsk

Rok: 2012

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 5 oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna Schemat B - system oświaty

Projekt: Opracowanie Studium wykonalności dla Gminy Leżajsk w zakresie "Budowy sali gimnastycznej w Dębnie z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej wraz z przyłączami i instalacjami oraz miejscami postojowymi na rzecz poprawy regionalnego systemu edukacji".

Rok: 2010

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, 1 oś priorytetowa, działanie: 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B - projektu pozainwestycyjne.

Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz Wniosku dla Gminy Leżajsk o dofinansowanie projektu: "Promocja atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Podkarpackiego poprzez udział Gminy Leżajsk w Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych i Inwestycji "EXPO REAL" - 2010".

Rok: 2010

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, 7 Oś priorytetowa, działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Projekt: Opracowanie Studium wykonalności dla Gminy Leżajsk w zakresie "Przebudowa budynku GOK w Piskorowicach wraz z zagospodarowaniem terenu".

Rok: 2009

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - odnowa i rozwój wsi.

Projekt: Opracowanie wniosku wraz z Planem odnowy miejscowości dla Gminy Leżajsk w zakresie "Przebudowa budynku Biblioteki Gminnej w Starym Mieście"

Rok: 2009

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa VII Spójność Wewwnątrzregionalna

Projekt: Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Leżajsk na lata 2007-2013 i lata następne.

Rok: 2009

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - odnowa i rozwój wsi.

Projekt: Opracowanie wniosku wraz z Planem odnowy miejscowości dla Gminy Leżajsk w zakresie "Przebudowa budynku Biblioteki Gminnej w Starym Mieście"

Rok: 2007

Projekt: Strategia Rozwoju Gminy Leżajsk na lata 2007-2015

Rok: 2004

Projekt: Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Leżajsk

 

Image

Podmiot: Gmina Mielec

Rok: 2013

Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, 1 oś priorytetowa: Nowoczesna Gospodarka, działanie: 1.4 Promocja i Współpraca.

Projekt: Wykonanie opracowania analizy dotyczącej atrakcji turystycznej gminy Baligród pn. "Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej".

Opracowanie sześciu analiz na rzecz Partnerów Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11.

 

Image

Podmiot: Gmina Ropczyce

Rok: 2009

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, 4 Oś priorytetowa, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom

Projekt: Opracowanie studium wykonalności dla dla projektu pt.  "Doposażenie jednostek OSP z terenu Gmin Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie".

 

Image

Podmiot: Gmina Stubno

Rok: 2012

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 5 oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna Schemat B - system oświaty.

Projekt: Opracowanie wniosku wraz z Studium wykonalności dla Gminy Stubno pt.: "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Stubnie w zakresie infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz poprawa wydajności energetycznej obiektu na rzecz podniesienia jakości kształcenia na obszarach wiejskich".

Rok: 2009

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Odnowa i rozwój wsi"

Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej (wniosku, ekonomicznego planu operacji i załączników) dla projektu: "Kompleksowa Odnowa Centrum Wsi Stubienko"

Rok: 2009

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Odnowa i rozwój wsi

Projekt: Opracowanie wniosku wraz z Planem Odnowy Miejscowości dla miejscowości Stubno

Rok: 2004

Projekt: Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stubno

 

Image

Podmiot: Gmina Tryńcza

Rok: 2004

Projekt: Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Tryńcza

 

Image

Podmiot: Wielopole Skrzyńskie

Rok: 2009

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa VII Spójność Wewwnątrzregionalna

Projekt: Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2009-2013 i lata następne.

Rok: 2004

Projekt: Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Wielopole Skrzyńskie

 

Image

Podmiot: Powiat Krosno

Rok: 2011

Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013

Projekt: Opracowanie Wniosku wraz z Studium Wykonalności dla Powiatu Krośnieńskiego, zgodnie z wytycznymi PWT PL-BY-UA

 

 

Image

Podmiot: Powiat Strzyżowski

Rok: 2009

Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2007-2013 (PWT PL-BY-UA)

Projekt: Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz załącznikami oraz Studium wykonalności dla projektu dotyczącego rewitalizacji części zespołu pałacowo-parkowego w Wiśniowej.

 

Image

Podmiot: Gmina Boguchwała

Rok: 2004

Projekt: Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Boguchwała

 

 

Image

Podmiot: Gmina Gorzyce

Rok: 2004

Projekt: Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Gorzyce

 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service