Nasi klienci

Pozostałe instytucje

Pozostałe instytucje

Rozliczanie dotacji:

Image

PODMIOT:  Skarb Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cisna 

ROK: 2019

PROGRAM: Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020, Oś priorytetowa programu Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

PROJEKT: Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady

Przygotowanie wniosków o dotację:

Image

PODMIOT:  Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach 

ROK: 2018

PROGRAM:  Program Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.5 Różnorodność biologiczna

PROJEKT: Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach

Image

PODMIOT:  PRZEDSIĘBIORSTWO ROZWOJU INFLSTRUKTURY GMINY OLSZANICA „PRI” 

ROK: 2018

PROGRAM:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

PROJEKT: Bieszczad-ski – rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica

Image

PODMIOT:  Bieszczadzki Park Narodowy

ROK: 2018

PROGRAM:  Program Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.5 Różnorodność biologiczna

PROJEKT: Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę zagrożonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki

Inne usługi:

Image

PODMIOT: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o. 

ROK: 2019

USŁUGA: Opracowanie 5 biznesplanów dla 5 obiektów PTTK.  

Archiwum:

Image

Podmiot: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Rok: 2009

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V, Działanie 5.1. Infrastruktura edukacyjna - schemat A Szkoły Wyższe

Projekt: Opracowanie studium wykonalności w zakresie "Rozbudowa bazy dydaktycznej - campusu PWSW w Przemyślu" zgodnie z wytycznymi Programu Polska Wschodnia.

             

Rok: 2009

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia

Projekt: Opracowanie studium wykonalności w zakresie "Rozbudowa bazy dydaktycznej - campusu PWSW w Przemyślu" zgodnie z wytycznymi Programu Polska Wschodnia.

             

Rok: 2010

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 7 oś priorytetowa, działanie: 7.1 Rewitalizacja miast

Projekt: Opracowanie Studium wykonalności dla projektu realizowanego w ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast

Image

Podmiot: Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie
Rok: 2009
Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Projekt: Opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami ma "Rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania Szpitala Powiatowego w Strzyżowie", zgodnie z wytycznymi RPO WP

Rok: 2010
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa 2, działanie: 2.2 Infrastruktura energetyczna
Projekt: Opracowanie dokumentacji Wniosku oraz Studium Wykonalności dla Inwestycji: "Termomodernizacja segmentów A i C Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie wraz ze zmianą źródła ciepła oraz wykonaniem instalacji solarnych"

Rok: 2011
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa 3: Społeczeństwo informacyjne
Projekt: Opracowanie Studium Wykonalności i Programu Funkcjonalnego dla projektu pn. "Kompleksowa Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej - PSIM"

Image

Podmiot: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piskorowicach

Rok: 2010

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, 7 oś priorytetowa, działanie: 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Projekt: Opracowanie studium wykonalności dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Piskorowicach w zakresie rewitalizacji popegeerowskiego osiedla mieszkaniowego w Piskorowicach"

Image

Podmiot: Fundacja Pomoc w Polańczyku

Rok: 2009

Program: Oś priorytetowa VI Turystyka i Kultura

Projekt: Opracowanie studium wykonalności dla Fundacji POMOC w Polańczyku, w zakresie "Wprowadzenia nowej usługi turystycznej w Sanatorium Uzdrowiskowym "Solinka" poprzez dostosowanie standardów budynku do potrzeb turystów i kuracjuszy wraz z niezbędnym wyposażeniem", zgodnie z wytycznymi RPO WP

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service