Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu 

„ŚWIAT KARPACKICH ROZET - DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA KULTUROWEJ UNIKALNOŚCI KARPAT” (PLBU.01.01.00-18-0365/17-00) realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie wykonanie strony internetowej.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
 
WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYKONAWCY

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
•  nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
•  są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
• dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na wykonanie przedmiotu zamówienia,
•  zapoznali się z klauzulą antykorupcyjną i składając ofertę przyjmują do wiadomości konieczność jej stosowania (załącznik nr 5),
• dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, które zostaną zaangażowane w jego realizację, wymagane minimum 3, w okresie ostatnich pięciu lat (załącznik nr 4),
2. Wykonawca musi posiadać gotowość i sposobność wykonania zamówienia w zakładanym terminie.
3. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Założycielem Zamawiającego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów
lub
b) drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Termin składania ofert upływa 18.06.2019 r.
3. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
4. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi dnia 19.06.2019 r. w siedzibie Zamawiającego.
5. W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań. Oferent powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, oferta nie będzie rozpatrywana.
6. W przypadku skierowania pytań do Oferenta/Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym dniu roboczym, po dniu jaki został wskazany na złożenie wyjaśnień.

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Kompletna oferta musi zawierać:
1) formularz ofertowy (załącznik nr 2),
2) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 3)
3) wykaz doświadczenia osób pozostających w dyspozycji, które zostaną zaangażowane do wykonania zamówienia (załącznik nr 4)

2. Kryterium cenowe – max. 60 pkt.
3. Kryterium doświadczenie – max. 30 pkt.
4. Kryterium termin – max. 10 pkt.

Więcej informacji znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service