Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne i wykonanie aplikacji na telefon "ZIELONA UKŁADANKA"

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu nr INT/EK/KAR/1/II/B/0109 pn. „Turystyka przyrodnicza bez granic”  zapraszamy do składania ofert na:

 
OPRACOWANIE GRAFICZNE I WYKONANIE  APLIKACJI NA TELEFON „ZIELONA UKŁADANKA”
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu pn. „Turystyka przyrodnicza bez granic” z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne i wykonanie aplikacji na telefon „Zielona układanka” pracującej na systemie Android.
2.  Aplikacja na telefon „Zielona układanka” umożliwi układanie puzzli w oparciu o przepiękne, oryginalne
zdjęcia dot. atrakcji przyrodniczych oraz najciekawszych elementów świata przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego. Jej celem będzie pokazanie najciekawszych elementów świata przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego i rozpowszechnianie informacji na ich temat. Będzie miała głównie charakter edukacyjny zarówno dla najmłodszego pokolenia jak i starszego (co zagwarantują różne poziomy trudności). Zapewni informację i w ciekawy sposób zachęci do poznawania walorów przyrodniczych pogranicza polsko-słowackiego.  Po ułożeniu obrazka wyświetli się krótka informacja (w j. polskim i słowackim) dotycząca wybranego obiektu.
3.  Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
4.  Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 30 sierpnia 2019 r.
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – KRYTERIA DOSTĘPU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
3.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Założycielem Zamawiającego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.  Ofertę należy złożyć:
a)  osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów
lub
b)  drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.  Termin składania ofert upływa 16 czerwca 2019 r.
3.  Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
4.  Rozstrzygnięcie ofert nastąpi 17 czerwca 2019 r. w siedzibie Zamawiającego.
5.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6.  W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań. Oferent powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, oferta nie będzie rozpatrywana.
7.  W przypadku skierowania pytań do Oferenta/Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym dniu roboczym, po dniu jaki został wskazany na złożenie wyjaśnień.
 
KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium cenowe – max. 60 pkt.
Kryterium doświadczenie - max. 40 pkt
 
Więcej informacji znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
 
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service