Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu finansowego projektu

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „ŚWIAT KARPACKICH ROZET - DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA KULTUROWEJ UNIKALNOŚCI KARPAT” (PLBU.01.01.00-18-0365/17-00) realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie przeprowadzenie audytu finansowego projektu „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”, w części dotyczącej Partnera Wiodącego (LB).
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
 
WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYKONAWCY
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
a. posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (forma potwierdzenia: wpis w CEIDG/KRS lub inne potwierdzenie prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia);
b. spełniają wymogi niezależności zawarte w Kodeksie etyki zawodowych księgowych IFAC oraz spełniają wymogi bezstronności i poufności (forma potwierdzenia: oświadczenia – załącznik nr 3 i 4);
c.  spełniają co najmniej jedno z następujących wymagań:
- są członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który jest z kolei członkiem IFAC,
- są członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu. Jeśli taka organizacja nie jest członkiem IFAC, audytor musi zobowiązać się do pracy zgodnie ze standardami i kodeksem etyki IFAC oraz posiadać co najmniej jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, ACCA, CIMA;
- są zarejestrowani jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów; (forma potwierdzenia: dokumenty potwierdzające kwalifikacje - np. certyfikaty: CIA, CGAP, ACCA, CIMA; wypisy z odpowiednich rejestrów);
d. spełniają co najmniej jedno z następujących wymagań odnośnie weryfikacji zamówień publicznych:
- przeprowadzenie kontroli prawidłowości co najmniej 10 postępowań o zamówienie publiczne objętych ustawą Prawo zamówień publicznych,
- świadczenie co najmniej 10 usług, których przedmiotem było doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obejmujących m.in. sporządzenie pisemnych opinii prawnych, reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą, (forma potwierdzenia: wykaz doświadczenia osób pozostających w dyspozycji, które zostaną zaangażowane do wykonania zamówienia – załącznik nr 5);
e. posiadają odpowiednią znajomość języka angielskiego odpowiadającą poziomowi nie niższemu niż B2 wg. klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (forma potwierdzenia: certyfikat, oświadczenie);
f. zapoznali się z klauzulą antykorupcyjną i składając ofertę przyjmują do wiadomości konieczność jej stosowania (załącznik nr 7).
2. Kwalifikacje określone w pkt. 1 ppkt. c i d mogą być wykazane przez dwóch audytorów (np. współpraca cywilnoprawna z innym audytorem, umowa o współpracę, firma dysponująca kilkoma audytorami), przy czym każdy z punktów musi być spełniony w całości przez jednego audytora (tzn. sytuację, w których jeden audytor potwierdzi wykonanie 5 kontroli oraz drugi również wykaże wykonanie 5 kontroli, nie będą uznawane za spełnienie ww. warunków).
3. W przypadku oferty składanej przez osobę prawną, Oferent musi wykazać się osobami, które spełniają powyższe kryteria.
4. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
5.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Założycielem Zamawiającego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów
lub
b) drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Termin składania ofert upływa 14 lutego 2019 r.
3. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
4. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi dnia 15 lutego 2019 r. w siedzibie Zamawiającego.
5.  W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań. Oferent powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, oferta zostanie odrzucona.
6. W przypadku skierowania pytań do Oferenta/Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym dniu roboczym, po dniu jaki został wskazany na złożenie wyjaśnień.

KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium cenowe – max. 100 pkt.
 
Więcej informacji znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
 
Zmiana zapytania ofertowego poprzez dodanie obowiązku zapoznania się i stosowania się do klauzuli antykorupcyjnej. 
 
 

 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service