Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne i wykonanie aplikacji

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu nr INT/EK/KAR/1/II/B/0109 pn. „Turystyka przyrodnicza bez granic”   zapraszamy do składania ofert na:

 
OPRACOWANIE GRAFICZNE I WYKONANIE  APLIKACJI NA TELEFON „ZIELONA UKŁADANKA”

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu pn. „Turystyka przyrodnicza bez granic” z zachowaniem zasady konkurencyjności.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne i wykonanie aplikacji na telefon „Zielona układanka” pracującej na systemie Android.
2.    Aplikacja na telefon „Zielona układanka” umożliwi układanie puzzli w oparciu o przepiękne, oryginalne
zdjęcia dot. atrakcji przyrodniczych oraz najciekawszych elementów świata przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego. Jej celem będzie pokazanie najciekawszych elementów świata przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego i rozpowszechnianie informacji na ich temat. Będzie miała głównie charakter edukacyjny zarówno dla najmłodszego pokolenia jak i starszego (co zagwarantują różne poziomy trudności). Zapewni informację i w ciekawy sposób zachęci do poznawania walorów przyrodniczych pogranicza polsko-słowackiego.  Po ułożeniu obrazka wyświetli się krótka informacja dotycząca wybranego obiektu.
3.    Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
4.    Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 30 sierpnia 2019 r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – KRYTERIA DOSTĘPU
1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b.    są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
c.    posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
d.    dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem (konieczność wykazania się stworzeniem min. 1 aplikacji mobilnej o tematyce przyrodniczej/turystycznej);
e.    dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2.    W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu  wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
3.    Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Założycielem Zamawiającego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Ofertę należy złożyć:
a)    osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów
lub
b)    drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.    Termin składania ofert upływa 1 lipca 2019 r.
3.    Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
4.    Rozstrzygnięcie ofert nastąpi 2 lipca 2019 r. w siedzibie Zamawiającego.
5.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6.    W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań. Oferent powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, oferta nie będzie rozpatrywana.
7.    W przypadku skierowania pytań do Oferenta/Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym dniu roboczym, po dniu jaki został wskazany na złożenie wyjaśnień.

KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium cenowe – max. 100 pkt.

Więcej informacji znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service