O projekcie - Zatrudnij siebie!

zarudnij siebie loga z opisemINFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” rozpoczyna realizację projektu „Zatrudnij siebie!” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu: 1 kwiecień 2020 roku – 31 grudzień 2022 roku

 

Obszar realizacji projektu: Województwo podkarpackie

 

Grupa docelowa: osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące  w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:

 1. osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy to jest.:
 • kobiety,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie co najwyżej średnie),
 1. rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa,
 2. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie,
 3. osoby ubogie pracujące, zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilno-prawnych

Na etapie rekrutacji do projektu przyznawane będą dodatkowe punkty premiujące dla:

 1. bezrobotnych i biernych zawodowo rodziców/opiekunów prawnych co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia - 6 punktów
 2. rolników i członków ich rodzin posiadających gospodarstwa do 2 hektarów przeliczeniowych zarejestrowanych w PUP chcących odejść z rolnictwa – 6 punktów,
 3. kobiet - 2 punkty,
 4. osób powyżej 50 roku życia – 1 punkt,
 5. osób z niepełnosprawnościami – 1 punkt,
 6. osób długotrwale bezrobotnych – 1 punkt,
 7. osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie) – 1 punkt

 

CEL PROJEKTU

Zwiększenie poziomu samozatrudnienia i zatrudnienia do grudnia 2022 roku, w grupie 105 osób bezrobotnych, biernych zawodowo i pracujących (58 Kobiet oraz 47 Mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących województwo podkarpackie.

Projekt wpisuje się w cele szczegółowe RPO WP 7.3 obejmując bezzwrotnymi dotacjami na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparciem pomostowym 84 osoby z najlepszymi biznesplanami dając im realne szanse na pracę.

 FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 • SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ–  szkolenie umożliwi Uczestnikom zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia firmy oraz ubiegania się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności
 • BEZZWROTNE WSPARCIE FINANSOWE – bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł
 • FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana na okres od 6 do 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2250,00 zł/miesiąc

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 347 511,75 zł

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 3 695 384,98 zł

 

Szczegółowe informacje na temat projektu:

tel. 661-113-018 lub 661-113-291 

 

 Informacje nt. projektu będą sukcesywnie udostępniane na stronie internetowej

www.procarpathia.pl  w zakładce „Zatrudnij siebie!”

https://mapadotacji.gov.pl/