Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego na wykonanie strony internetowej

Zamawiający informuje, iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy wykonania strony internetowej zostały złożone pytania.

W związku z tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. W sekcji „Administracja strony”, w punkcie 2) jest mowa o tym, że panel administracyjny musi być w języku angielskim, natomiast w sekcji „Wygląd, opis i właściwości strony oraz funkcjonalności jej zarządzania” w punkcie 7) jest mowa, że „System Zarządzania Treścią musi być wyposażony w polski i angielski system graficznej edycji treści stron internetowych”. Czy zgodnie z nomenklaturą opisu przedmiotu zamówienia, „panel administracyjny”  oznacza to samo co „system zarządzania treścią (CMS)”? Jeśli tak to w jakich językach ma być możliwa edycja stron w CMS?

Panel administracyjny = Content Management System, CMS (System zarządzania treścią).
Administracja w języku angielskim.

2. W sekcji „Wygląd, opis i właściwości strony oraz funkcjonalności jej zarządzania” w punkcie 7) jest zapis „Każda strona edytowana może zawierać moduły edytowane przy pomocy „tradycyjnych” formularzy.”. Czy mogę prosić o dodatkowe wyjaśnienia dot. tego zapisu?

Oznacza to możliwość tworzenia i edycji modułów.

3. W sekcji „Wygląd, opis i właściwości strony oraz funkcjonalności jej zarządzania” w punkcie 14) jest zapis, że „Strona internetowa musi wspierać tworzenie i obsługę formularzy, w tym obsługujących załączanie plików z komputera użytkownika.”. Czy mogę prosić o dodatkowe wyjaśnienia dot. tego zapisu?

Oznacza możliwość przesyłania plików na serwer.

4. Z ilu regionów ma składać się  interaktywnych mapa Karpat?

Mapa Karpat będzie składać z 4 regionów (województwo podkarpackie, okręg lwowski, okręg iwanofrankowski, okręg zakarpacki), z tym, że będzie obejmować powierzchnię całych Karpat dla możliwego przyszłego rozbudowania strony o kolejne regiony.

5. Jaka jest szacunkowa ilość tekstu do przetłumaczenia w związku z realizacją  strony ŚWIAT KARPACKICH ROZET - DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA KULTUROWEJ UNIKALNOŚCI KARPAT”?

Wykonawca strony internetowej nie tłumaczy żadnych tekstów, które będą na niej umieszczane. Wykonuje natomiast stronę (czyli menu, przyciski oraz wszystkie pozostałe tekstowe elementy wbudowane na stronie np. na mapie itd.) oraz panel administracyjny dla trzech wersji językowych (polski, ukraiński i angielski).

6. W nawiązaniu do zapytania zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości, które wynikły w trakcie analizy przedmiotowego zapytania. W dokumencie pn. zapytanie_ofertowe_strona_internetowa_rozety.pdf. w części "KRYTERIA OCENY OFERT" jest wskazane co powinna zawierać kompletna oferta.
 
Opis zawarty w punkcie 1 wskazuje co powinna zawierać oferta.
 
Moją wątpliwość budzą zapisy tego punktu, ponieważ w załączniku 4 - wykazie osób wymagają Państwo wskazania osób oddelegowanych do realizacji zamówienia (minimum 3 osoby) W ofercie Wykonawca wstępnie deklaruje, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w związku z czym uważam za zbędne podawanie danych tych osób ponieważ są to informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Przedmiotowe dane możemy przekazać Państwu  w przypadku wyboru naszej firmy do realizacji zamówienia. Czy dopuszczają Państwo wstępne oświadczenie, że wykonawca dysponuje zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia?

W zapytaniu ofertowym, w części "Kryteria oceny ofert" jeden z punktów mówi, że kompletna oferta musi zawierać wykaz doświadczenia osób pozostających w dyspozycji, które zostaną zaangażowane do wykonania zamówienia, należy podać minimum 3 strony internetowe wykonane przez osoby zaangażowane do realizacji zamówienia. Podanie osób jest obowiązkowe, ponieważ wykaz doświadczenia osób jest jednym z kryterium które brane jest pod uwagę przy ocenianiu oferty, należy pamiętać, iż podana liczba stron ma wpływ na liczbę uzyskanych punktów.

7. W którym miejscu wskazać liczbę aktywnych wykazanych stron opartych na CMS - załącznik 4 umożliwia wpisanie danych osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z kolumną dotyczącą "nazwy i linku do strony www. Czy informacje te dotyczą wykonawcy składającego ofertę - czyli usług zrealizowanych przez ten podmiot, czy też wpisanie np. ilości serwisów, które realizowane były  przez daną osobę (np. Jan Kowalski realizował 30 portali, pracując w innej firmie niż ta która składała ofertę - czy taka sytuacja jest dopuszczalna?).
 
Informacje, które należy wpisać w kolumnie "Nazwa i link do strony www" w załączniku 4 (wykaz doświadczenia osób pozostających w dyspozycji, które zostaną zaangażowane do wykonania zamówienia) to nazwa i link do stron www, które zostały wykonane przez osobę pozostającą w dyspozycji wykonawcy, która zostanie zaangażowana do wykonania zamówienia oraz datę w jakim okresie strona została wykonana.
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service