Ogłoszenie terminu rekrutacji do projektu "Zatrudnij siebie!"

REKRUTACJA DO PROJEKTU  „ZATRUDNIJ SIEBIE!
 30 CZERWCA 2020 R. – 13 LIPCA 2020 r.
 
FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:
SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ–  szkolenie umożliwi Uczestnikom zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia firmy oraz ubiegania się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności
BEZZWROTNE WSPARCIE FINANSOWE – bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł
FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana na okres od 6 do 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2250,00 zł/miesiąc
 
Grupa docelowa: osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące  w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:
1. osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy to jest.:
• kobiety,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby po 50 roku życia,
• osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie co najwyżej średnie),
2. rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa,
3. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie,
4. osoby ubogie pracujące, zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilno-prawnych
 
NA ETAPIE REKRUTACJI do projektu przyznawane będą dodatkowe punkty premiujące dla:
• bezrobotnych i biernych zawodowo rodziców/opiekunów prawnych co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia - 6 punktów
• rolników i członków ich rodzin posiadających gospodarstwa do 2 hektarów przeliczeniowych zarejestrowanych w PUP chcących odejść z rolnictwa – 6 punktów,
• kobiet - 2 punkty,
• osób powyżej 50 roku życia – 1 punkt,
• osób z niepełnosprawnościami – 1 punkt,
• osób długotrwale bezrobotnych – 1 punkt,
• osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie) – 1 punkt
 
Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz metodologii przyznawania punktów określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.
 
DOKUMENTY REKRUTACYJNE można dostarczać  POCZTĄ TRADYCYJNĄ/KURIEREM lub OSOBIŚCIE/za pośrednictwem osób trzecich w siedzibie Stowarzyszenia w trakcie trwania rekrutacji od 30 czerwca 2020 r. do 13 lipca 2020 r.:
 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
ul. Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00
Punkt Obsługi dla osób z niepełnosprawnościami dostępny po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania pod adresem :
Plac Śreniawitów 9/1, 35-032 Rzeszów. Zgłoszenie telefoniczne pod nr 661 113 291.
 
DOKUMENTY REKRUTACYJNE I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dostępne są w biurze projektu i w zakładce projektu Zatrudnij siebie!
 
UWAGA!
Informujemy, że Formularze rekrutacyjne złożone bez wymaganych załączników i zaświadczeń (ZUS/PUP/KRUS jeśli dotyczy)
określonych w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie
ZOSTANĄ ODRZUCONE BEZ MOŻLIWOŚCI POPRAWY.
 
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service