Karpackie inicjatywy lokalne - podsumowanie dwóch edycji

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” od 2021 roku realizuje konkurs na karpackie inicjatywy lokalne.


Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania młodych organizacji i grup nieformalnych w życie publiczne przez realizację lokalnych inicjatyw karpackich związanych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej części regionu karpackiego (województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie).

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Do dofinansowania wybierane są inicjatywy zakładające włączenie w ich realizację dodatkowo co najmniej jednej organizacji oraz wolontariuszy. Premiowane są zaś te pomysły, które uwzględniają również współpracę z lokalnym samorządem, instytucjami publicznymi (np. ośrodkiem kultury).

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim przekazanie organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym grantów na realizację projektów społecznych w wysokości do 10.000 zł oraz wsparcie edukacyjne w zakresie pisania i realizacji projektów. Dodatkowo oferujemy szkolenia specjalistyczne dla realizatorów inicjatyw.

Konkurs na karpackie inicjatywy lokalne organizowany jest w ramach projektu „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (Priorytet 1, regranting tematyczny).

Realizacja projektu przypada na okres od 1 lipca 2021 do 31 grudnia 2023 roku, w ramach którego zaplanowano 3 nabory (po 1 w każdym roku). Łącznie przyznanych zostanie min. 105 mikrodotacji. W ciągu 2 lat w konkursach złożono ponad 140 wniosków. Na realizację 72 projektów przekazaliśmy ok. 700 tys. złotych.

 

Wykres 1 1

 Lista złożonych wniosków w dwóch edycjach konkursu (2021, 2022)

 

Wykres 2

 Lista dofinansowanych wniosków w dwóch edycjach konkursu (2021, 2022)

 

W ramach konkursu organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne zrealizowali szereg działań mających na celu:

 • podtrzymywanie tradycji narodowej,
 • rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej,
 • zwiększanie aktywności obywatelskiej mi.in. wśród osób młodych, seniorów,
 • promowanie postaw proekologicznych.

1

Warsztaty z tradycyjnych metod produkcji sera dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tylawie

 

Karpackie inicjatywy lokalne to projekty miękkie, które mają różną formę realizowanych działań:

 • zajęcia edukacyjne,
 • warsztaty,
 • seminaria,
 • wydarzenia integrujące różne grupy społeczne, np. koncerty, jarmarki, wystawy,
 • kampanie edukacyjno-informacyjne,
 • wspólne działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

3

Warsztaty terenowe dot. beskidzkich łąk w Beskidzie Niskim

4

Przegląd kapel ludowych Doliny Sanu – na Karpacką Nutę w dniu 21.11.2021 r.

Wiele inicjatyw rozwijało również ideę Szlaku Kultury Wołoskiej. Szlak Kultury Wołoskiej to odtwarzane obecnie ślady działalności pasterskiej Wołochów na obszarze Karpat, na pograniczu polsko-słowackim, gdzie przez setki lat wypas owiec był decydującym czynnikiem gospodarki człowieka. Pasterstwo miało dominujący wpływ na kształtowanie się kultury materialnej i duchowej ludności tu osiadłej. Dziś pamięć o tym bardzo szybko ginie, co prowadzi do zaniku wspólnej tożsamości regionalnej pogranicza. Szlak Kultury Wołoskiej niesie przesłanie o wspólnocie kulturowej ludności Karpat i Bałkanów. Ma szczególną rolę kształtując postawę otwartości, buduje wzajemne kontakty, wymianę wiedzy i doświadczeń. Dla osób zainteresowanych kulturą obszarów pogranicza Szlak Kultury Wołoskiej jest świadectwem wspólnoty ludzi gór.

5

Wystawa „Wołoski stół koniakowska koronką nakryty” w Koniakowie

6

Prezentacja stroju pasterskiego w Ochotnicy Dolnej

 

Kolejny konkurs na karpackie inicjatywy lokalne zostanie ogłoszony w I kwartale 2023 r.

Więcej informacji na temat naszej oferty, zasad przyznawania mikrodotacji jak i realizowanych działaniach znajdą Państwo na stronie dotyczącej projektu oraz na profilu FB

 

pasek z logotypami 2022

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

  View Service