Wzrost potencjału sektora społecznego w powiecie jarosławskim poprzez inicjowanie partnerskiej współpracy

NAZWA PROGRAMU:
Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2007

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA DOFINANSOWANIA:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

OKRES REALIZACJI:
lipiec 2007 – grudzień 2007

WARTOŚĆ PROJEKTU:
76,000 PLN (w tym dofinansowanie 60,000 PLN)

CELE PROJEKTU:
wyrównanie szans organizacji pozarządowych o niskim potencjale technicznym i personalnym.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
Działania projektu nakierowane były na wyrównywanie szans organizacji słabo rozwiniętych infrastrukturalnie poprzez pomoc w formie szkoleniowej i informacyjnej. Obejmował swoim zasięgiem powiat jarosławski. W ramach projektu zorganizowany został cykl szkoleń m.in. z zakresu efektywnych procedur zarządzania organizacją, pozyskiwania środków finansowych, formowania partnerstw. Dodatkowo w ramach projektu przewidziany został konkurs małych projektów lokalnych – aktywizujący organizacje do zawierania partnerstw i wspólnego opracowywania projektów. Łączna pula środków przeznaczonych na konkurs małych projektów lokalnych wynosiła 21 000 złotych.