Turystyka bez granic

NAZWA PROGRAMU:
Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC (działanie 2.1 Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego) przy współpracy 5 partnerów.

DOFINANSOWANIE:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzesczpospolita Polska Republika Słowacka 2007/2013

OKRES REALIZACJI: 
1.07.2009 – 31.09.2011

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1035261,50 EUR, wnioskowana kwota dofinansowania: 872801,67 EUR, w tym część przypadająca dla Stowarzyszenia „Pro Carpathia”: 340247,35 EUR

CELE PROJEKTU:
Główną ideą projektu była popularyzacja potencjału pogranicza polsko – słowackiego w oparciu o turystykę zrównoważoną, rozwijaną poprzez transgranicze partnerstwo.

 

Celem głównym projektu było zwiększenie możliwości wykorzystania atrakcyjności turystycznej pogranicza. Cel ten realizowano poprzez cele szczegółowe:

- poprawę jakości usług turystycznych (dzięki systemowi certyfikacji usług turystycznych, szkoleniom kadry branży turystycznej);
- promocję zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru pogranicza;
- poprawę przepływu informacji na temat ofert turystycznych, wydarzeń kulturowo - turystycznych (4) stworzenie polsko - słowackiej oferty turystycznej.

W ramach projektu przewidziane zostały działania związane z promocją regionu (konferencje, publikacje (w tym czasopisma o tematyce zabytkoznawczej, społeczno – gospodarczej), wizyty studyjne, udział w tragach turystycznych, imprezy transgraniczne, film, serwisy internetowe) oraz działania zmierzające do wykorzystania istniejących zasobów (np. Program Ekomuzealny na Słowacji). Projekt miał za zadanie przyczyniać się również do podniesienia jakości i konkurencyjności świadczonych usług (system certyfikacji) w ramach systemu zarządzania turystyką (Turystyka Przyjazna Środowisku; księga wzorców architektonicznych).

Działania przewidziane w ramach projektu miały wzmocnić również samą branżę turystyczną (szkolenia i warsztaty poświęcone kuchni i tradycji regionalnej; szkolenia z zakresu turystyki przyrodniczej, kulturowej; innowacyjności w turystyce; zasad planowania inwestycji w regionie). Efektem podjętych działań było również stworzenie polsko- słowackiej oferty turystycznej oraz wprowadzenie rozwiązań sprzyjających poprawie dostępności informacji o ofertach turystycznych regionu i jego potencjale. Projekt adresowany był do szeroko rozumianej branży turystycznej (przewodnicy, touroperatorzy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, hoteli, pensjonatów oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki zrównoważonej). Projekt, z racji swojego charakteru adresowany był również do turystów, którzy będą mieli możliwość łatwiejszego dostępu do informacji oraz dostępu do usług o wyższej jakości. Projekt okazał się być korzystnym również dla społeczności lokalnych (gdyż działania te są szansą na rozwój społeczno – ekonomiczny, ale jednocześnie gwarantują zachowanie i pielęgnację dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu). Realizacja projektu opierała się na transgranicznym partnerstwie 5 organizacji (3 polskich i 2 słowackich):

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (lider projektu)
Agencja Rozwoju Regionalanego Svidnik
Fundacja Bieszczadzka
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Dziecięca Organizacja Fénix Snina

 

tablica.jpg

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service