Partnerstwo na rzecz integracji środowiska pozarządowego oraz zachowania tradycji i kultury Pogórza Dynowskiego

NAZWA PROGRAMU:
Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA DOFINANSOWANA:
Fundacja Fundusz Współpra

OKRES REALIZACJI:
wrzesień 2006 – czerwiec 2007

WARTOŚĆ PROJEKTU:
58 000,00 PLN (w tym dofinansowanie 33 000,00 PLN)

CEL PROJEKTU:
integracja środowiska organizacji pozarządowych sektora turystycznego;
działania podejmowane na rzecz rozwoju turystyki na Pogórzu Dynowskim, a tym samym na rzecz rozwoju tego regionu.
 
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
Projekt swoim zasięgiem obejmował wszystkie organizacje pozarządowe, które swoją działalnością obejmują obszar Pogórza Dynowskiego (powiat rzeszowski, brzozowski, przemyski województwa podkarpackiego), niezależnie od umiejscowienia siedziby danego podmiotu. Realizacja projektu opierała się na partnerstwie Stowarzyszenia „Pro Carpathia” (wnioskodawcy) oraz Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Rzeszowie i Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Drugim zasadniczym elementem projektu obok zintegrowania środowiska i działań przez nie podejmowanego było przyczynienie się do zachowania lokalnej kultury, tradycji Pogórza Dynowskiego.