plenfrdeitskesuk

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMÓW NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO - III TURA

zarudnij siebie loga z opisem

W związku z ogłoszeniem ostatecznej listy rankingowej Uczestników/czek, którzy otrzymali dofinansowanie informujemy o konieczności zarejestrowania działalności gospodarczej zgodnie z założeniami podanymi w Biznesplanie (nazwa firmy, adres firmy, kody PKD, data rozpoczęcia - 17.12.2021r.), a następnie dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 17.12.2021r. do godziny 15:00 następujących dokumentów:

 • Dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej wraz z numerem NIP i REGON - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. UWAGA! Obowiązkowo na etapie rejestracji działalności należy powołać zarządcę sukcesyjnego. Zarządca musi być wpisany do CEIDG nowopowstałej firmy.
 • Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie, jako płatnika podatku VAT, (jeżeli dotyczy).
 • Zaświadczenie potwierdzające otwarcie rachunku bankowego na potrzeby działalności gospodarczej.
 • Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (analogicznie jak przy składaniu Biznesplanu, lecz z zaktualizowanymi danymi – uzupełnić m.in. nazwę firmy, NIP, datę rozpoczęcia działalności).
 • W przypadku osób odchodzących z rolnictwa oraz członków ich rodzin oświadczenie o przejściu z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).
 • Dokumenty dotyczące zabezpieczenia zwrotu środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej:
 • Oświadczenie Poręczyciela o nieposiadaniu długów według wzoru (zamieszczony poniżej).
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Poręczyciela wynagrodzenia netto w wysokości nie mniej niż 2400,00 złotych miesięcznie:
 • Poręczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę - aktualne zaświadczenie o wynagrodzeniu potwierdzające miesięczną wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia netto przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy(przy czym w przypadku umowy na czas określony, umowa o pracę nie może kończyć się wcześniej niż 2 lata licząc od dnia podpisania umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz umowy o udzielenie wsparcia pomostowego). Zaświadczenie musi zawierać informacje dotyczące rodzaju umowy oraz okresu, na jaki została zawarta.
 • Poręczyciel będący emerytem - decyzja o przyznaniu emerytury oraz kserokopia dokumentu potwierdzającego wysokość netto emerytury z 3 ostatnich miesięcy. W przypadku braku decyzji konieczne jest zaświadczenie z ZUS potwierdzające przyznanie emerytury.
 • Poręczyciel będący rencistą - decyzja o przyznaniu renty oraz ustaleniu jej wysokości oraz okresu, na jaki została przyznana (przy czym w przypadku renty przyznanej na czas określony, okres na który została przyznana nie może się kończyć wcześniej niż 2 lata od dnia podpisania umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz umowy o udzielenie wsparcia pomostowego) oraz kserokopia dokumentu potwierdzającego wysokość renty netto z 3 ostatnich miesięcy. W przypadku braku decyzji konieczne jest zaświadczenie z ZUS potwierdzające przyznanie renty zawierające informację, na jaki została okres przyznana oraz w jakiej wysokości.
 • Poręczyciel prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą:
 • Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Aktualne (ważne 30 dni od daty wystawienia) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłacaniu podatków (ważne 30 dni od daty wystawienia).
 • Kserokopii deklaracji PIT-36 za ostatni rok kalendarzowy, w którym podpisywana jest umowa na otrzymanie wsparcia finansowego.

Szczegółowe informacje dotyczące poręczycieli znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Skutkiem nie przedłożenia w/w dokumentów w wyznaczonym terminie może być wykluczenie Uczestnika/czki projektu z listy rankingowej.

Do dokumentów potwierdzających rejestrację firmy i dokumentów poręczyciela należy dodatkowo dołączyć następujące dane:

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

  View Service