Rozwój działalności analityczno-badawczej Stowarzyszenia "Pro Carpathia” i umiędzynarodowienie aktywności

OKRES REALIZACJI:
01.08.2022 - 31.12.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU/DOFINANSOWANIE:
133 600,00 PLN

UMOWA O DOFINANSOWANIE:
6/PROO/4/2022 

OPIS PROJEKTU:
Misja Stowarzyszenie pozostaje niezmienna od początku istnienia i jest nią działalność na rzecz rozwoju regionu Karpat (w tym województwa podkarpackiego). Stowarzyszenie dąży do pełnienia funkcji lidera w dziedzinie rozwoju i współpracy na obszarze Karpat, poprzez realizację swoich celów statutowych. Wszystkie działania realizowane są w oparciu o Konwencję Karpacką, której celem prowadzenie wszechstronnej polityki i współpraca na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat dla poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego tego obszaru.
W związku z prowadzoną działalnością organizacja realizuje wiele projektów, mających na celu rozwój Karpat. Stowarzyszenie dysponuje wieloma analizami własnymi dot. rozwoju obszarów górskich (m.in. gospodarka, turystyka, przyroda, kultura), które są przygotowywane przez pracowników i wykorzystywane podczas różnych działań. Stowarzyszenie jest również instytucją opiniotwórczą w sprawie rozwoju regionu karpackie, m.in. poprzez realizację projektów transgranicznych (PL-SK, PLUA), dzięki którym zostaje nawiązana współpraca z różnymi jednostkami samorządowymi, organizacjami czy ekspertami. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwalają w późniejszym czasie na jej wykorzystanie, m.in. poprzez doradztwo JST, wydawanie opinii na dany temat w mediach online i off-line.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
- przeprowadzenie badań na temat potencjału karpackich organizacji działających na rzecz zachowania popularyzajci dziedzictwa, 
- podniesienie jakości wydawnictw Stowarzyszenia,
- podniesienie kwalifikacji pracowników,
- wydanie 2 numerów czasopisma "Karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturalnego". 

 

Realizacja projektu przyczyni się do:
1) upowszechnienia wyników badań oraz działalności programowej Stowarzyszenia,
2) zwiększenia zasięgu działań Stowarzyszenia,
3) finansowania działalności misyjnej Stowarzyszenia,
4) zapewnienia stabilności działań statutowych,
5) pozyskania nowych partnerów. 

 


W ramach projektu ukazał się kolejny numer Karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturalnego. W tym numerze znajduje się między innymi rozmowa ze Zdzisławem Błachutem z Ochotnicy Górnej inicjatorem powołania „Szlaku Kultury Wołoskiej”. Poznają Państwo także niezwykłe "Dźwięki i smaki wołoskiego świata" oraz poszerzą swoją wiedzę w temacie "Analiza potencjału obiektów noclegowych województwa podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego w latach 2020-2021".

Numer dostępny tutaj

Image

 

W dniu 27 grudnia 2022 r. odbyło się szkolenie dot. badań społecznych dla pracowników Stowarzyszenia "Pro Carpathia" w Rzeszowie. 

IMG 20230112 091109

W ramach projektu ukazał się kolejny numer Karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturalnego. W tym numerze znajduje się rozmowa ze Stanisławem Drozdem – kierownikiem Gminnego Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków w Myczkowie oraz artykuł o pochodzeniu Łemków.

okładka 49

Numer dostępny tutaj

 

Ukazała się rownież publikacja pt. "Potencjał karpackich organizacji pozarządowych", która składa się z pięciu części. 

W pierwszej z nich przedstawiono, w jaki sposób w literaturze naukowej sześciu karpackich państw, tj. Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji, Węgrzech, Rumunii oraz Ukrainie prezentowane są organizacje pozarządowe. W drugiej części przedstawiona została kondycja sektora pozarządowego w krajach karpackich. W tym celu wskazano najbardziej istotne akty prawne regulujące funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz najważniejsze formy prawne, w jakich działają organizacje w tych krajach. Zaprezentowane zostały również informacje na temat liczby organizacji w tych państwach oraz najbardziej popularne tematyczne obszary ich aktywności. W miarę możliwości podjęta została również próba przedstawienia liczebności organizacji pozarządowych w „karpackich regionach” sześciu analizowanych państw. Opisane zostały również podstawowe źródła finansowania działalności organizacji w tych krajach. W kolejnej części przedstawiono obszary aktywności wybranych organizacji karpackich, których lista została ustalona na podstawie udziału tych organizacji w realizacji projektów finansowanych z unijnych programów współpracy transgranicznej. Głównym kryterium, jak zostało to wcześniej zaznaczone, była realizacja przedsięwzięć (projektów) w Karpatach. W czwartej części przedstawiono wyniki zogniskowanych dyskusji grupowych, które przeprowadzono z udziałem ekspertów z sześciu krajów karpackich. W ostatniej części ujęto wyniki analizy działań promocyjnych i wizerunkowych podejmowanych w ramach projektów, które poniekąd uznane zostały przez ekspertów za przykład dobrych praktyk. Całość opracowania uzupełnią: bibliografia, spis tabel i rysunków oraz wskazane wyżej załączniki.

okładka publikacja

 

Publikacja dostępna tutaj.

 


PROO zestawienie 1 plik edytowalny KOLOR

 

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

znaki strona www 4

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service