plenfrdeitskesuk

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W związku z ogłoszeniem ostatecznej listy rankingowej Uczestników/czek, którzy otrzymali dofinansowanie informujemy o konieczności zarejestrowania w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o dofinansowaniu działalności gospodarczej zgodnie z założeniami podanymi w Biznesplanie (nazwa firmy, adres firmy, kody PKD.), a następnie dostarczenie następujących dokumentów:

 1. Dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej wraz z numerem NIP i REGON - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS.
 1. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie, jako płatnika podatku VAT, (jeżeli dotyczy).
 2. Dokument potwierdzający otwarcie rachunku bankowego na potrzeby działalności gospodarczej.
 3. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (analogicznie jak przy składaniu Biznesplanu, lecz z zaktualizowanymi danymi – uzupełnić m.in. nazwę firmy, NIP, datę rozpoczęcia działalności).
 4. Dokumenty dotyczące zabezpieczenia zwrotu środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej:

- Oświadczenie Poręczyciela o nieposiadaniu długów według wzoru (zamieszczony poniżej).

- Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Poręczyciela wynagrodzenia brutto w wysokości nie mniej niż 3200,00 złotych miesięcznie:

 • Poręczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę - aktualne zaświadczenie o wynagrodzeniu potwierdzające miesięczną wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia brutto przez okres ostatnich 3 miesięcy (przy czym w przypadku umowy na czas określony, umowa o pracę nie może kończyć się wcześniej niż 3 lata licząc od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników oceny Biznesplanów). Zaświadczenie musi zawierać informacje dotyczące rodzaju umowy i okresu, na jaki została zawarta, ewentualnych obciążeń komorniczych oraz informację, że pracodawca jest/nie jest w stanie likwidacji lub upadłości.
 • Poręczyciel będący emerytem - decyzja o przyznaniu emerytury oraz kserokopia dokumentu potwierdzającego wysokość emerytury z 3 ostatnich miesięcy. W przypadku braku decyzji konieczne jest zaświadczenie z ZUS potwierdzające przyznanie emerytury.
 • Poręczyciel będący rencistą - decyzja o przyznaniu renty oraz ustaleniu jej wysokości oraz okresu, na jaki została przyznana (przy czym w przypadku renty przyznanej na czas określony, okres na który została przyznana nie może się kończyć wcześniej niż 2 lata od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników oceny Biznesplanów) oraz kserokopia dokumentu potwierdzającego wysokość renty z 3 ostatnich miesięcy. W przypadku braku decyzji konieczne jest zaświadczenie z ZUS potwierdzające przyznanie renty zawierające informację, na jaki została okres przyznana oraz w jakiej wysokości.
 • Poręczyciel prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą:
 • Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Aktualne (ważne 30 dni od daty wystawienia) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłacaniu podatków (ważne 30 dni od daty wystawienia).
 • Kserokopii deklaracji PIT-36 za ostatni rok kalendarzowy lub zaświadczenie z US o osiągniętym dochodzie za ostatni rok.

Jednocześnie przypominamy że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego wymagane jest poręczenie 1 poręczyciela, który spełnia następujące warunki:

 • Wiek do 75 roku życia,
 • Brak zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych, brak toczących się w stosunku do niego postępowań sądowych, egzekucyjnych lub windykacyjnych dotyczących niespłaconych zobowiązań
 • Uzyskiwanie miesięcznie minimum 3200,00 zł brutto z tytułów wskazanych wyżej.

Do dokumentów potwierdzających rejestrację firmy i dokumentów poręczyciela należy dodatkowo dołączyć następujące dane:

 

OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE

W wyniku zakończenia procedury odwoławczej, poniżej przedstawiamy ostateczne listy rankingowe biznesplanów. Uczestnicy, których biznesplany zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego zostaną poinformowani o dalszych krokach wkrótce.

Nabór Biznesplanów

Informujemy, że nabór Biznesplanów wraz z załącznikami i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami dla Uczestników projektu „Postaw na swoją firmę” odbędzie się w dniach od 18.07.2022 r. do 29.07.2022 r.

Planowana data rozpoczęcia działalności gospodarczej, którą należy podać w Biznesplanie to 18.08.2022 r.

Dokumenty można składać w Biurze projektu  osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, a także elektronicznie zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalnosci gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura projektu zarówno w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów, jak i Wniosków złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera czy elektronicznie. Biznesplan wraz z załącznikami oraz Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami są składane osobiście i pocztą w dwóch egzemplarzach, w kopertach oznaczonych nazwą Uczestnika projektu i dokładnymi danymi teleadresowymi zgodnie z zapisami  Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Wnioskodawca składa (osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera):

 • Wersję papierową Biznesplanu wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) opatrzonych podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron.
 • Wersję papierową Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) opatrzonych podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron.

Komplety dokumentów muszą być trwale spięte (np. skoroszyt). Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poprzez poprawne potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się opatrzenie każdej strony dokumentu klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub też zaopatrzenie pierwszej strony klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony… do strony…”, aktualną datą wraz z czytelnym podpisem, a w przypadku pozostałych stron parafowanie i ponumerowanie. Podpisy muszą być czytelne i składane tylko niebieskim tuszem. Dokumenty muszą być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe). Dokumenty muszą być parafowane na każdej stronie. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego oraz załączników. Wszystkie pola w biznesplanie i we wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego muszą być wypełnione. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”.

WSTĘPNE LISTY RANKINGOWE

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych biznesplanów, poniżej przedstawiamy listy rankingowe biznesplanów. Informujemy również, że ocenie zostało poddanych 39 biznesplanów. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenia własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego - § 5, ust. 11 "Uczestnik projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania)".

Planowany harmonogram realizacji szkoleń uzupełniających - gr. III i IV

Poniżej publikujemy planowany harmonogram realizacji szkoleń uzupełniających:

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

  View Service