DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO

Poniżej publikujemy wzory dokumentów do rozliczenia wsparcia finansowego i pomostowego:

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do otrzymania finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu.

OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE

W wyniku zakończenia procedury odwoławczej, poniżej przedstawiamy ostateczne listy rankingowe biznesplanów. Uczestnicy, których biznesplany zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego zostaną poinformowani o dalszych krokach wkrótce.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W związku z ogłoszeniem ostatecznej listy rankingowej Uczestników/czek, którzy otrzymali dofinansowanie informujemy o konieczności zarejestrowania w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o dofinansowaniu działalności gospodarczej zgodnie z założeniami podanymi w Biznesplanie (nazwa firmy, adres firmy, kody PKD.), a następnie dostarczenie następujących dokumentów:

 1. Dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej wraz z numerem NIP i REGON - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS.
 1. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie, jako płatnika podatku VAT, (jeżeli dotyczy).
 2. Dokument potwierdzający otwarcie rachunku bankowego na potrzeby działalności gospodarczej.
 3. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (analogicznie jak przy składaniu Biznesplanu, lecz z zaktualizowanymi danymi – uzupełnić m.in. nazwę firmy, NIP, datę rozpoczęcia działalności).
 4. Dokumenty dotyczące zabezpieczenia zwrotu środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej:

- Oświadczenie Poręczyciela o nieposiadaniu długów według wzoru (zamieszczony poniżej).

- Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Poręczyciela wynagrodzenia brutto w wysokości nie mniej niż 3200,00 złotych miesięcznie:

 • Poręczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę - aktualne zaświadczenie o wynagrodzeniu potwierdzające miesięczną wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia brutto przez okres ostatnich 3 miesięcy (przy czym w przypadku umowy na czas określony, umowa o pracę nie może kończyć się wcześniej niż 3 lata licząc od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników oceny Biznesplanów). Zaświadczenie musi zawierać informacje dotyczące rodzaju umowy i okresu, na jaki została zawarta, ewentualnych obciążeń komorniczych oraz informację, że pracodawca jest/nie jest w stanie likwidacji lub upadłości.
 • Poręczyciel będący emerytem - decyzja o przyznaniu emerytury oraz kserokopia dokumentu potwierdzającego wysokość emerytury z 3 ostatnich miesięcy. W przypadku braku decyzji konieczne jest zaświadczenie z ZUS potwierdzające przyznanie emerytury.
 • Poręczyciel będący rencistą - decyzja o przyznaniu renty oraz ustaleniu jej wysokości oraz okresu, na jaki została przyznana (przy czym w przypadku renty przyznanej na czas określony, okres na który została przyznana nie może się kończyć wcześniej niż 2 lata od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników oceny Biznesplanów) oraz kserokopia dokumentu potwierdzającego wysokość renty z 3 ostatnich miesięcy. W przypadku braku decyzji konieczne jest zaświadczenie z ZUS potwierdzające przyznanie renty zawierające informację, na jaki została okres przyznana oraz w jakiej wysokości.
 • Poręczyciel prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą:
 • Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Aktualne (ważne 30 dni od daty wystawienia) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłacaniu podatków (ważne 30 dni od daty wystawienia).
 • Kserokopii deklaracji PIT-36 za ostatni rok kalendarzowy lub zaświadczenie z US o osiągniętym dochodzie za ostatni rok.

Jednocześnie przypominamy że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego wymagane jest poręczenie 1 poręczyciela, który spełnia następujące warunki:

 • Wiek do 75 roku życia,
 • Brak zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych, brak toczących się w stosunku do niego postępowań sądowych, egzekucyjnych lub windykacyjnych dotyczących niespłaconych zobowiązań
 • Uzyskiwanie miesięcznie minimum 3200,00 zł brutto z tytułów wskazanych wyżej.

Do dokumentów potwierdzających rejestrację firmy i dokumentów poręczyciela należy dodatkowo dołączyć następujące dane:

 

WSTĘPNE LISTY RANKINGOWE

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych biznesplanów, poniżej przedstawiamy listy rankingowe biznesplanów. Informujemy również, że ocenie zostało poddanych 39 biznesplanów. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenia własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego - § 5, ust. 11 "Uczestnik projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania)".

Podkategorie

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

  View Service