Upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie wołoskim

OKRES REALIZACJI
01.07.2021  – 30.11.2021 

WARTOŚĆ PROJEKTU
10 300,00 PLN

DOFINANSOWANIE: 
8 000,00 PLN

UMOWA O DOFINANSOWANIE:
DO-III.616.29.2021.MM z dn. 27 lipca 2021 r.

CEL OGÓLNY PROJEKTU:
Upowszechnienie wiedzy na temat wołoskiego dziedzictwa kulturowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
popularyzacja dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców województwa podkarpackiego za sprawą oragnizowanych wydarzeń edukacja przedstawicieli młodego pokolenia nt. dziedzictwa wołoskiego

OPIS PROJEKTU:
Realizacja planowanego zadania publicznego opiera się na 2 głównych działaniach: Prelekcje na temat prelekcje nt. wołoskiego dziedzictwa kulturowego Prelekcje zostaną zorganizowane w formie wykładów dostępnych on-line. Będą one dostępne w czasie rzeczywistym oraz po ich wyemitowaniu, za sprawą udostępnienia nagrań stronie internetowej, w dowolnym czasie. Zaplanowano 6 prelekcji dla ok. 25 osób każda z nich. Zaproszenie na prelekcje zostanie skierowane przede wszystkim do mieszkańców województwa podkarpackiego, zainteresowanych kulturowym dziedzictwem regionu. Wykłady prowadzone będą z uwzględnieniem grundtvigiańskiej metody dydaktycznej czerpiącej z tradycji i bogactwa kulturowego lokalnej społeczności. Konkurs plastyczny dot. dziedzictwa wołoskiego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Działanie obejmuje opracowanie regulaminu konkursu przez osobę oddelegowaną do koordynacji zadania ze strony Wnioskodawcy (pracownika Stowarzyszenia). Promocja konkursu realizowana będzie poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych (50 szt.) m.in. w wybranych szkołach podstawowych, bibliotekach, instytucjach publicznych oraz organizacjach. Wydarzenie promowane będzie również w mediach internetowych. Informacje o konkursie wysłane zostaną również drogą mailową do szkół, instytucji oraz organizacji potencjalnie zainteresowanych udziałem w konkursie.  Praca ta zostanie wykonana społecznie i stanowić będzie wkład własny. Nadesłane prace ocenione zostaną przez komisję konkursową, złożoną z 5 osób. Praca ta również zostanie wykonana społecznie i będzie stanowić wkład własny. Dla zwycięzców przewidziano drobne nagrody. Prace prezentowane będą na stronach internetowych prowadzonych przez Stowarzyszenie.

 

Biuro projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)  

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego