Nabór Biznesplanów

Informujemy, że nabór Biznesplanów wraz z załącznikami i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami dla Uczestników projektu „Postaw na swoją firmę” odbędzie się w dniach od 18.07.2022 r. do 29.07.2022 r.

Planowana data rozpoczęcia działalności gospodarczej, którą należy podać w Biznesplanie to 18.08.2022 r.

Dokumenty można składać w Biurze projektu  osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, a także elektronicznie zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalnosci gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura projektu zarówno w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów, jak i Wniosków złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera czy elektronicznie. Biznesplan wraz z załącznikami oraz Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami są składane osobiście i pocztą w dwóch egzemplarzach, w kopertach oznaczonych nazwą Uczestnika projektu i dokładnymi danymi teleadresowymi zgodnie z zapisami  Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Wnioskodawca składa (osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera):

  • Wersję papierową Biznesplanu wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) opatrzonych podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron.
  • Wersję papierową Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) opatrzonych podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron.

Komplety dokumentów muszą być trwale spięte (np. skoroszyt). Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poprzez poprawne potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się opatrzenie każdej strony dokumentu klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub też zaopatrzenie pierwszej strony klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony… do strony…”, aktualną datą wraz z czytelnym podpisem, a w przypadku pozostałych stron parafowanie i ponumerowanie. Podpisy muszą być czytelne i składane tylko niebieskim tuszem. Dokumenty muszą być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe). Dokumenty muszą być parafowane na każdej stronie. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego oraz załączników. Wszystkie pola w biznesplanie i we wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego muszą być wypełnione. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”.

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service