Wsparcie

Wsparcie:

1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD)
Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD ma za zadanie dostosować wsparcie do indywidualnych potrzeb Uczestników i umożliwić diagnozę możliwości doskonalenia zawodowego.

W ramach tej formy wsparcia Uczestnicy otrzymują:
- zwrot za dojazd - osoby spoza Rzeszowa (25,-/os/dzień). Zwrot przewidziany jest dla 100% Uczestników.
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną – w regulaminie Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie została przedstawiona informacja o warunkach otrzymania zwrotu (20,-/h). Zwrot przewidziany jest dla 50% Uczestników.
- ubezpieczenie
W ramach projektu przewidziane jest 6h/os.

2. Konsultacje psychologiczne
Konsultacje psychologiczne mają za zadanie ukierunkować Uczestnika na przezwyciężanie barier psychologicznych. W ramach konsultacji zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb, identyfikacja poziomu motywacji do zmian, określenie możliwych sposobów postępowania dla przezwyciężenia trudności oraz pozytywnego wizerunku własnej osoby, umiejętność pod decyzji, pracy w zespole, radzenia w sytuacjach kryzysowych.

W ramach tej formy wsparcia Uczestnicy otrzymują:

- zwrot za dojazd - osoby spoza Rzeszowa (25,-/os/dzień). Zwrot przewidziany jest dla 100% Uczestników.
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną – w regulaminie Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie została przedstawiona informacja o warunkach otrzymania zwrotu (20,-/h). Zwrot przewidziany jest dla 50% Uczestników.
- ubezpieczenie
W ramach projektu przewidziane jest 6h/os.

3. Poradnictwo zawodowe grupowe
Poradnictwo polega na udzielaniu pomocy Uczestnikowi projektu w przygotowaniu i skutecznym przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, zapoznaniu z zasadami autoprezentacji, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, relacjach międzyludzkich, konfliktach, efektywnej komunikacji.
Obejmuje również przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, LM), ocenę skuteczności działania i poprawę efektywności zawodowej Uczestnika.
W ramach poradnictwa przewidziane są następujące warsztaty:
- warsztaty „Autoprezentacji i komunikacji”  (24h/gr -  3dni)
- warsztaty „Aktywne poszukiwanie pracy”   (16h/gr – 2dni)

W ramach tej formy wsparcia Uczestnicy otrzymują:

- zwrot za dojazd - osoby spoza Rzeszowa (25,-/os/dzień). Zwrot przewidziany jest dla 100% Uczestników.
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną – w regulaminie Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie została przedstawiona informacja o warunkach otrzymania zwrotu (20,-/h). Zwrot przewidziany jest dla 50% Uczestników.
- stypendium - 8,55,- brutto za każdą godzinę uczestnictwa w zajęciach
- ubezpieczenie
- materiały warsztatowe
- catering w trakcie warsztatów (przerwa kawowa, obiad)
   
4. Kursy zawodowe/ szkolenia
Wszyscy Uczestnicy objęci zostaną wsparciem w postaci kursów/szkoleń prowadzących do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kompetencji/kwalifikacji zawodowych dopasowanych do zdiagnozowanych potrzeb.
Rodzaj kursu/szkolenia zostanie dokonany na podstawie wyników Indywidualnego Planu Działania (IPD) ustalonego w trakcie spotkania z doradcą zawodowym.
Informację na temat liczby godzin szkolenia Uczestnik otrzyma na późniejszym etapie (liczba godzin szkolenia uzależniona jest od tematyki szkolenia). Średnia liczba godzin szkolenia przypadająca na Uczestnika wynosi 100h.
Uczestnik na własną rękę wyszukuje miejsce odbywania stażu zawodowego. W uzasadnionych przypadkach może liczyć na pomoc pośrednika pracy.
Szkolenia kończą się egzaminem zewnętrznym, którego pozytywne zdanie przez Uczestnika gwarantuje otrzymanie uznanego certyfikatu i uzyskaniem kwalifikacji.

W ramach tej formy wsparcia Uczestnicy otrzymują:

- zwrot za dojazd - osoby spoza Rzeszowa (25,-/os/dzień). Zwrot przewidziany jest dla 100% Uczestników.
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną – w regulaminie Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie została przedstawiona informacja o warunkach otrzymania zwrotu (20,-/h). Zwrot przewidziany jest dla 50% Uczestników.
- stypendium szkoleniowe  - 8,55,- brutto za każdą godzinę uczestnictwa w zajęciach
- ubezpieczenie
- materiały warsztatowe
- catering w trakcie warsztatów (przerwa kawowa, obiad)

5. Pośrednictwo pracy
Każdy z Uczestnik będzie miał możliwość skorzystania ze spotkań z pośrednikiem pracy.
Pośrednik będzie m.in. na bieżąco monitorował aktywność Uczestnika w poszukiwaniu pracy,  informował Uczestnika o aktualnej sytuacji na rynku pracy, prognozowanych zmianach i nowych możliwościach, analizował ofert pracy, przedstawiał ofert indywidualnie dobrane dla każdego Uczestnika.
W celu rozwoju samodzielności Uczestników na rynku pracy, Uczestnicy zostaną włączeni np. w proces poszukiwania interesujących ofert staży i pracy.
Średnio na każdego Uczestnika przypadać będzie 6h.

W ramach tej formy wsparcia Uczestnicy otrzymują:

- zwrot za dojazd - osoby spoza Rzeszowa (25,-/os/dzień). Zwrot przewidziany jest dla 100% Uczestników.

6. Staże zawodowe
Każdy UP weźmie udział w płatnym 6 miesięcznym stażu zawodowym zbieżnym z możliwościami oraz ukończonym w szkoleniem zawodowym.
Nadzór nad Stażystą sprawować będzie opiekun stażu. Zadaniem opiekuna będzie indywidualna pomoc w zakresie rozwijania kwalifikacji Uczestnika.
Staże będą powiązane ze szkoleniami zawodowymi i odbywać będą się na terenie WP
Czas pracy Uczestnika odbywającego staż nie może przekroczyć 8h/doba i 40h/tydz.,a w przypadku Uczestnika będącego ON zaliczaną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7h/doba i 35h/tydz.

W ramach tej formy wsparcia Uczestnicy otrzymują:

- stypendium stażowe - 1280,00 brutto/ m-c
- zwrot za dojazd - (20,-/os/dzień). Zwrot przewidziany jest dla 50 Uczestników.
- ubezpieczenie
- badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu
- szkolenie BHP
- doposażenie stanowiska w trakcie odbywania stażu (odzież robocza dla 40 Uczestników)
- wynagrodzenie opiekuna stażu śr. 300,-

 

Tagi :