O projekcie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” zaprasza do udziału w projekcie pt. „Akcja! –Nowe kwalifikacje i praca!”  o nr RPPK.07.01.00-18-0136/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Wartość projektu: 1 967 463,60 zł
Dofinansowanie z UE:  1 810 033,60 zł

Celem głównym Projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 80 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 r.ż., zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego do 31.03.2020r.

Okres realizacji Projektu: od 01.08.2018 r. do 31.03.2020 r.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w skład, którego wchodzi:
-   doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD)
-   konsultacje psychologiczne
-   grupowe poradnictwo zawodowe
-   szkolenie zawodowe (mające na celu podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie) potwierdzone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu
-   pośrednictwo pracy
-   płatny 6 miesięczny staż zawodowy

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby bezrobotne/długotrwale bezrobotne (zarejestrowane bądź niezarejestrowane w PUP) i bierne zawodowo, zamieszkujące województwo podkarpackie, w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat).
Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:
·  powyżej 50 roku życia,
·  kobiety,
·  długotrwale bezrobotne,
·  niepełnosprawne,
·  o niskich kwalifikacjach zawodowych,
·  rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do 2ha, zamierzający odejść z rolnictwa.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:
 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
Ul Gałęzowskiego 6/319
35-074 Rzeszów
III piętro, pokój nr 319
Tel.: 661-113-018

UWAGA!
„Państwa dane osobowe, które są gromadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”. w celu realizacji projektu  pn. „Akcja! – Nowe kwalifikacje i praca!” są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych.”

 

Tagi :