en  
       

Strony

Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia


Projekt „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia”

Okres realizacji Projektu: październik 2016 - wrzesień 2017
Instytucja realizująca Projekt: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"
Obszar realizacji Projektu: województwo podkarpackie (11 gmin)
Liczba Inicjatyw: 14

W Projekcie udział biorą 4 organizacje pozarządowe oraz 12 grup nieformalnych złożonych z osób fizycznych. Zaplanowane inicjatywy odpowiadają potrzebie rozwoju aktywności lokalnej społeczności oraz wzmocnienia ich zaangażowania w podnoszenie świadomości ekologicznej. Ich realizacja będzie się przyczyniać do podniesienia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności. Zgłoszone inicjatywy są różnorodne jeśli chodzi o zwój zakres dotykają wiele obszarów tematycznych w tym:
  • Czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków,
  • Budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej,
  • Zakładanie, odtwarzanie i pielęgnacja ostoi - zadrzewienia i zakrzewienia śródpolnych,
  • Rozwój ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym,
  • Ograniczenie antropopresji w obiektach użyteczności.
Inicjatywy mają na celu edukację ekologiczną, poprawę środowiska naturalnego, zwiększenie świadomości ekologicznej oraz angażowanie społeczności w działania na poziomie lokalnym na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dla wszystkich inicjatyw uzyskano poparcie lokalnych władz samorządowych oraz zgodę właścicieli gruntu. Jeśli dotyczyło, uzyskano również zgodę Konserwatora Zabytków oraz opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – działanie Edukacja Ekologiczna.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.zielonepodkarpacie.pl/o-projekcie-inicjatywy/     

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |