en  
       

Nasze strony

       
 

Transgraniczne narzędzia promocji

 

 

 

 „Transgraniczne narzędzia promocji polsko – ukraińskiego obszaru przygranicznego“ - projekt realizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC (działanie 2.1 Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego) przy współpracy 5 partnerów.

Projekt zakłada opracowanie wspólnej, wieloaspektowej strategii promocji obszaru przygranicznego (województwa podkarpackiego, obwodu lwowskiego oraz obwodu zakarpackiego), ze szczególnym uwzględnieniem różnych form turystyki. Opracowanie strategii uzupełnione zostanie przygotowaniem odpowiednich narzędzi do jej realizacji, tj. szkoleniami z zakresu narzędzi marketingowych, budowania zintegrowanego produktu turystycznego, zarządzania marką (skierowanymi do polsko – ukraińskiej grupy osób, które będą uczestniczyć w późniejszym okresie w realizacji strategii) oraz opracowaniem kampanii informacyjnej, wydaniem publikacji (w tym czasopisma gospodarczego i „Skarbów Podkarpackich).

Strategia pozwoli na rozwój transgranicznych relacji gospodarczych, w sektorach handlu i turystyki, planowanie wspólnych inicjatyw z zakresu komunikowania się i promocji. Przeszkolenie zaś odpowiedniej grupy osób ze strony polskiej i ukraińskiej pozwoli na efektywne jej wdrożenie.

W wyniku realizacji projektu stworzony zostanie korzystny klimat do realizacji strategii, wyłoniona zostanie międzynarodowa grupa liderów oraz ustalona zostanie jednolita linia postępowania strategicznego. Dodatkowo strona ukraińska, uczestnicząc w przygotowywaniu i wdrażaniu strategii, będzie mieć możliwość wykorzystania zdobytych doświadczeń na swoim obszarze.

Działania takie przyczynią się do wypracowania trwałych więzów instytucjonalnej współpracy pomiędzy partnerami po obu stronach granicy. Upowszechnią polskie doświadczenia w zakresie planowania, opracowywania i wdrażania strategii. Zostaną wypracowane zasady przyszłych wspólnych działań partnerów, dla lepszego wykorzystania potencjału gospodarczego (turystycznego) i kulturowego obszaru po obu stronach granicy oraz przekazania praktycznej wiedzy umożliwiającej tworzenie warunków dla społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów przygranicznych

Partnerzy projektu:

Projekt realizowany będzie przez 8 miesięcy, od listopada 2007.

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności