en  
       

Nasze strony

       

Sacrum i Profanum w Drewnie


Sacrum i Profanum w DrewnieProjekt: Sacrum i Profanum w Drewnie realizowany w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014

Czas realizacji projektu: 01.02.2015 – 30.04.2016

Partnerzy projektu:
  • Lider projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
  • Partner zagraniczny: Muzeum Zachodniego Telemarku, Norwegia

Muzeum Zachodniego Telemarku stanowi organizację zarządzającą grupą muzeów i atrakcji w zachodnim regionie okręgu Telemark. Okręg ten znany jest z bogatych tradycji kulturowych, średniowiecznych drewnianych budynków oraz złożonej sztuki ludowej.

Kwota dofinansowania: 900 661,00 PLN
Na terenie Podkarpacia architektura drewniana i sakralna stanowiła jeszcze do niedawna integralne tło krajobrazu. Jednak na skutek działań wojennych, późniejszej akcji przesiedleńczej oraz postępującego procesu zagospodarowania tego obszaru bez związku z dotychczasową tradycją – zaczyna ona sukcesywnie zanikać. Krajobraz Podkarpacia już niemal pozbawiony jest dawnej świeckiej architektury drewnianej, a sakralna pozbawiona jest należytej ochrony, co dotyczy gównie powiatów lubaczowskiego, jarosławskiego i przemyskiego. Z roku na rok znikają najstarsze chałupy drewniane, a miejsca po nich wypełniają się nowymi budynkami, które nie nawiązują do tradycji regionu. Opisywane problemy umniejszają atrakcyjność regionu, co przyczynia się do zacierania śladów dziedzictwa kulturowego. Aby ochronić to dziedzictwo niezbędna jest odpowiednia wiedza i doświadczenie.
Główne działania w ramach projektu:
  1. Badania terenowe dot. architektury drewnianej świeckiej na Podkarpaciu i opracowanie wzorców form współczesnej architektury (IV.2015 - I.2016; Podkarpacie);
  2. Wizyta studyjna do Norwegii dla przedstawicieli środowiska konserwatorów, pracowników naukowych oraz służb ochrony zabytków, zwycięzcy konkursu fotograficznego, Zespołu Projektowego (IX. – XI.2015) oraz opracowanie przez Eksperta z Norwegii skryptu dobrych praktyk (X.2015 - I.2016;Telemark);
  3. Wizyta studyjna w Polsce z udziałem ekspertów z Norwegii, połączona z Ogólnopolskim Obozem Konserwatorskim (VI.- IX. 2015;Podkarpackie);
  4. Ogólnopolski Obóz Konserwatorski (VI.- IX. 2015; Podkarpacie: powiaty: lubaczowski, jarosławski, przemyski)
  5. Opracowanie Kompleksowego Pakietu Ofert (5 pakietów) (V.2015 - II.2016; Rzeszów);
  6. Wydanie 8 nr „Skarbów Podkarpackich” (II.2015 - IV.2016;Rzeszów);
  7. Mapa „Szlak architektury
 
Osoba to kontaktu:
Małgorzata Tabor
tel: 17 852 85 26 lub 17 850 01 87e-mail:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 Rzeszów, 7/04/2015

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów

Tel. 017 852 85 26

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn. „Sacrum i Profanum w Drewnie w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania prac polegających na:

1.       Opracowaniu raportu dotyczącego stanu świeckiej architektury drewnianej na Podkarpaciu, poprzedzonego badaniem terenowym z terenu trzech powiatów województwa podkarpackiego: przemyskiego, jarosławskiego i lubaczowskiego. Raport obejmował będzie min. 50 kart obiektów (lub zespołów) z poszczególnych miejscowości, z uwzględnieniem: drewnianej architektury małej wsi i przysiółka (np. Liskowate, Piątkowa, Wielkie Oczy), drewnianej architektury w małym miasteczku (np. Bircza, Lubaczów) i w mieście (Przemyśl). „Krajobrazowa karta zabytku drewnianej architektury”  zawierać  będzie: lokalizację, sytuację obiektu (zespołu), ogólną charakterystykę, dokumentację fotograficzną (min. 2 fotografie), zapis rysunkowy – szkic (np. charakterystyczny detal), komentarz w formie krótkiego tekstu.

2.       Opracowaniu koncepcji form współczesnej architektury świeckiej nawiązującej do historii regionu (np. bryła, krycie budynków, altany, ogrodzenia, płoty), obejmujących w szczególności:

a)      możliwości zastosowania wybranych elementów we współczesnych budynkach i ich otoczeniu.

b)      wskazania odnoszące się do trzech zakresów działań:

·         skala panoramy: gabaryt zabudowy, dominanta, akcent, przedpole, kulisy widoku, tło;

·         skala widoku: proporcjonalność bryły – dachu, ścian, otworów, drzwi, okien; pojedyncza i grupowa zabudowa, zieleń wysoka, najbliższe otoczenie obiektu (zespołu), charakterystyka postaci zagrody;

·         skala detalu: motywy dachu (np. dymnik, kalenica, okap, naczółek, przyczółek), ścian (zrąb, przysłupy, otwory okienne, drzwiowe, przycieś, podwalina, oczep), podział pomieszczeń, konstrukcje zrębowe i konstrukcje zrębowo – ryglowe: miecze, zastrzały, elementy więźby dachowej; podział funkcjonalny zadaszeń: budynek mieszkalny, obora, stodoła, piwniczka, brogi, studnia, ogrodzenia, ogródek przydomowy, sad, struga wodna, droga, kapliczka, krzyż przydrożny, figura, gumno, dziedziniec, ule w sadzie;

c)       Wskazania będą odnosić się do trzech rodzajów działań:

·         wykorzystania elementów starych i zabytkowych we współczesnych rozwiązaniach;

·         propozycje projektowe wykorzystujące tradycyjne materiały, nawiązujące do tradycji miejsca czy tradycyjnej formy wybranych elementów (nieco przetworzone, w nawiązaniu do proporcji, materiału, detalu);

·         propozycje projektowe wykorzystujące nowe materiały, utrzymane w charakterze tradycyjnych, regionalnych rozwiązań.

 

        I.            Czas wykonania prac, o których mowa w punkcie I niniejszego zapytania obejmuje okres od maja 2015 roku do lutego 2016 roku.

 

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło.

 

      II.            Osoby ubiegające się o wykonanie prac muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zapytania, tj. m.in.:

1.       stopień naukowy w specjalności architektura krajobrazu

2.       udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji i nauczania w zakresie architektury wiejskiej i architektury krajobrazu

3.       własną praktykę naukową i prace inwentaryzacyjne

 

Kryterium decydującym o wyborze oferty będzie cena 100%.

Oferty złożone przez podmioty nieposiadające doświadczenia wskazanego w punkcie III niniejszego zapytania, nie będą rozpatrywane.

Ofertę mogą składać zespoły ekspertów. Wymagane kwalifikacje weryfikowane będzie w odniesieniu do całego zespołu, a nie pojedynczych osób. 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Formularz Oferty (Załącznik nr 1)

CV

 

Zleceniobiorca w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest do przedłożenia CV potwierdzającego opisane wymogi.

 

Ofertę prosimy przesyłać/dostarczać, na otrzymanym formularzu zapytania ofertowego, faksem (17 852 85 26), drogą elektroniczną (ela@procarpathia.pl) lub osobiście do głównej siedziby Stowarzyszenia przy ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów z własnoręcznym podpisem

od dnia 7/04/2015 roku do dnia 17/04/2015 roku do godziny 15:00.

 

Zleceniobiorca usługi zostanie wyłoniony w dniu 17/04/2015 roku i poinformowany drogą telefoniczną lub mailową.

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - II badania terenowe

 Rzeszów, 20/04/2015

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów

Tel. 017 852 85 26

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn. „Sacrum i Profanum w Drewnie w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania prac polegających na:

1.       Opracowaniu raportu dotyczącego stanu świeckiej architektury drewnianej na Podkarpaciu, poprzedzonego badaniem terenowym z terenu trzech powiatów województwa podkarpackiego: przemyskiego, jarosławskiego i lubaczowskiego. Raport obejmował będzie min. 50 kart obiektów (lub zespołów) z poszczególnych miejscowości, z uwzględnieniem: drewnianej architektury małej wsi i przysiółka (np. Liskowate, Piątkowa, Wielkie Oczy), drewnianej architektury w małym miasteczku (np. Bircza, Lubaczów) i w mieście (Przemyśl). „Krajobrazowa karta zabytku drewnianej architektury”  zawierać  będzie: lokalizację, sytuację obiektu (zespołu), ogólną charakterystykę, dokumentację fotograficzną (min. 2 fotografie), zapis rysunkowy – szkic (np. charakterystyczny detal), komentarz w formie krótkiego tekstu.

2.       Opracowaniu koncepcji form współczesnej architektury świeckiej nawiązującej do historii regionu (np. bryła, krycie budynków, altany, ogrodzenia, płoty), obejmujących w szczególności:

a)      możliwości zastosowania wybranych elementów we współczesnych budynkach i ich otoczeniu.

b)      wskazania odnoszące się do trzech zakresów działań:

·         skala panoramy: gabaryt zabudowy, dominanta, akcent, przedpole, kulisy widoku, tło;

·         skala widoku: proporcjonalność bryły – dachu, ścian, otworów, drzwi, okien; pojedyncza i grupowa zabudowa, zieleń wysoka, najbliższe otoczenie obiektu (zespołu), charakterystyka postaci zagrody;

·         skala detalu: motywy dachu (np. dymnik, kalenica, okap, naczółek, przyczółek), ścian (zrąb, przysłupy, otwory okienne, drzwiowe, przycieś, podwalina, oczep), podział pomieszczeń, konstrukcje zrębowe i konstrukcje zrębowo – ryglowe: miecze, zastrzały, elementy więźby dachowej; podział funkcjonalny zadaszeń: budynek mieszkalny, obora, stodoła, piwniczka, brogi, studnia, ogrodzenia, ogródek przydomowy, sad, struga wodna, droga, kapliczka, krzyż przydrożny, figura, gumno, dziedziniec, ule w sadzie;

c)       Wskazania będą odnosić się do trzech rodzajów działań:

·         wykorzystania elementów starych i zabytkowych we współczesnych rozwiązaniach;

·         propozycje projektowe wykorzystujące tradycyjne materiały, nawiązujące do tradycji miejsca czy tradycyjnej formy wybranych elementów (nieco przetworzone, w nawiązaniu do proporcji, materiału, detalu);

·         propozycje projektowe wykorzystujące nowe materiały, utrzymane w charakterze tradycyjnych, regionalnych rozwiązań.

Termin wykonania prac:

·         Raport dotyczący świeckiej architektury drewnianej na Podkarpaciu – do 16.11.2015 r.

·         Koncepcja form współczesnej architektury świeckiej – do 15 lutego 2016 r.

 

 

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o dzieło.

WYMAGANE DOŚWIADCZENIE:

Osoby ubiegające się o wykonanie prac muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zapytania, tj. m.in.:

·         stopień naukowy w specjalności architektura krajobrazu

·         udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji i nauczania w zakresie architektury wiejskiej i architektury krajobrazu

·         własną praktykę naukową i prace inwentaryzacyjne

 

Kryterium decydującym o wyborze oferty będzie cena 100%.

Oferty złożone przez podmioty nieposiadające doświadczenia wskazanego w punkcie III niniejszego zapytania, nie będą rozpatrywane.

Ofertę mogą składać zespoły ekspertów. Wymagane kwalifikacje weryfikowane będzie w odniesieniu do całego zespołu, a nie pojedynczych osób. 

 WYMAGANE DOKUMENTY:

Formularz Oferty (Załącznik nr 1)

Zleceniobiorca w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest do przedłożenia CV potwierdzającego opisane wymogi.

 

Ofertę prosimy przesyłać/dostarczać, na otrzymanym formularzu zapytania ofertowego, faksem (17 852 85 26), drogą elektroniczną (ela@procarpathia.pl) lub osobiście do głównej siedziby Stowarzyszenia przy ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów z własnoręcznym podpisem do dnia 30/04/2015 roku do godziny 15:00.

 

Zleceniobiorca usługi zostanie wyłoniony w dniu 30/04/2015 roku i poinformowany drogą telefoniczną lub mailową.

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności