en  

Menu

       

Nasze strony

       

Razem dla Zielonego Podkarpacia
Tytuł projektu: „RAZEM DLA ZIELONEGO PODKARPACIA – BUDOWANIE POTENCJAŁU I INTEGRACJA RÓŻNYCH GRUP INTERESARIUSZY MAJĄCYCH DUŻY WPŁYW NA PRZYRODĘ”

Nr projektu:
POIiŚ.02.04.00-00-0063/16

Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

Okres realizacji: 01.10.2017 – 31.10.2018

Wartość projektu: 705 982,00 PLN

% dofinansowania z UE: 85%

Kwota dofinansowania z NFOŚiGW (dotacja):  70 599,00 zł

Opis projektu:
Projekt będzie obejmował swym zasięgiem całe województwo podkarpackie.  Wszystkie przewidziane działania są skierowane do różnych grup interesariuszy całego województwa. Cykl warsztatów/spotkań mediacyjnych będzie skupiał ludzi z różnych środowisk społecznych naszego województwa, w szczególności na terenach chronionych. W związku z czym spotkania te będą prowadzone głównie na terenach najbardziej cennych przyrodniczo tj. parków narodowych (Magurski PN i Bieszczadzki PN), obszarach NATURA 2000 (m.in. Bieszczady, Beskid Niski, Pogórze Przemyskie, Ostoja Przemyska, Ostoja Magurska). Spotkania i warsztaty pomogą w rozwiązaniu sytuacji konfliktowych. Ważne będzie odnalezienie płaszczyzny, na której dane grupy  mogą współpracować , podjąć wspólną inicjatywę i małymi krokami budować  integrację oraz wspólny potencjał z wykorzystaniem, ale przede wszystkim na rzecz przyrody. Poza mediacją ważne będzie uzyskanie myślenia u wszystkich zainteresowanych  stron kategorią zrównoważonego rozwoju na przykładzie współzależności pomiędzy zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego a gospodarowaniem na obszarach  cennych przyrodniczo, produktem turystycznym, a promocją walorów przyrodniczych.  Działania skierowane będą również do młodszego pokolenia w celu podniesienia ich świadomości przyrodniczej oraz kształtowania postaw proekologicznych.

Cele projektu:
Głównym celem Projektu jest zachowanie bioróżnorodności najcenniejszych przyrodniczo obszarów województwa podkarpackiego.

Cele szczegółowe Projektu:
- zachowanie i ochrona środowiska poprzez aktywną edukację i skuteczną mediację grup społecznych mających wpływ na przyrodę,
- wzmocnienie współpracy różnych grup interesariuszy na płaszczyźnie działań dla środowiska w województwie podkarpackim i podjęcie wspólnych działań,
- edukacja, popularyzacja i wzmacnianie merytoryczne postaw proekologicznych w zakresie bioróżnorodności województwa podkarpackiego w myśl zasady: poznaj by zachować!
- zwiększanie świadomości lokalnej społeczności na temat znaczenia  bioróżnorodności Podkarpacia i promowanie efektywnego gospodarowania tymi zasobami,
- budowanie potencjału ekologicznego Stowarzyszenia Pro Carpathia działającego na polu edukacji, popularyzacji, ochrony różnorodności biologicznej.

Działania w Projekcie:
- dwustronne i trójstronne spotkania mediacyjne „CZŁOWIEK vs PRZYRODA”,
- warsztaty terenowe „POZNAJ BY ZACHOWAĆ”,
- impreza edukacyjna „RAZEM DLA ZIELONEGO PODKARPACIA”,
- konkurs komiksowy „WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ DLA PRZYRODY”,
- wystawa prac konkursowych „WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ DLA PRZYRODY”,
- program nt. „CZŁOWIEK – PRZYRODA NA OBSZARACH CENNYCH PRZYRODNICZO”,
- publikacja „WSPÓLNE DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO”,
- publikacja „CZŁOWIEK vs PRZYRODA NA OBSZARACH CHRONIONYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO”,
- gra dydaktyczna „ZAGOSPODARUJ ZIELONE PODKARPACIE”,
- aplikacja na telefon „ZIELONE WYZWANIE”,
- czasopismo „BIZNES I ETOS”,
- konferencja prasowa otwierająca projekt.

Biuro Projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)

Więcej informacji o projekcie na stronie www.zielonepodkarpacie.pl.


Zgłaszanie nieprawidłowości:

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązując szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza znajdującego się na stronie . Szczegóły na stronie www.pois.gov.pl.


Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności