en  

Menu

       

Nasze strony

       

Rekrutacja - Informacje


PROCEDURA REKRUTACJI

PROCEDURA REKRUTACJI:


1. Złożenie karty zgłoszeniowej przez Kandydata do udziału w projekcie, wraz z załącznikami w terminie naboru.
2. Ocena przez Komisję Rekrutacyjną złożonych kart zgłoszeniowych pod względem formalnym i merytorycznym.
3. Przeprowadzenie testów kompetencji przedsiębiorczych - kandydaci z najwyższą liczbą punktów oceny formalnej i merytorycznej.
4. Ogłoszenie listy podstawowej i listy rezerwowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
5. Podpisanie deklaracji udziału w projekcie i rozpoczęcie udziału w projekcie. 

 

UCZESTNIKIEM PROJEKTU MOŻE BYĆ OSOBA SPEŁNIAJĄCA ZARÓWNO KRYTERIA

GRUPY DOCELOWEJ JAK I KRYTERIA DOSTĘPU

 

KRYTERIA GR. DOCELOWEJ:

Kobiety i mężczyźni w wieku poniżej 30. roku życia i powyżej 50. roku życia zarejestrowani jako bezrobotni w podkarpackich Powiatowych Urzędach Pracy [1]
 

KRYTERIA DOSTĘPU UDZIAŁU W PROJEKCIE:

a) Osoba zamieszkująca w woj. podkarpackim (według Kodeksu Cywilnego), co jest potwierdzone stałym lub tymczasowym meldunkiem w województwie podkarpackim,

b) Osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.

c) Osoba, która, nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej od dnia 1 stycznia 2008 roku.

d) Osoba nie posiadająca wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub nie prowadząca działalności na podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej w okresie ostatnich 12 m-cy przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych i przystąpieniem do udziału w projekcie, nie będąca członkiem spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego w tym okresie (z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, którzy nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa), nie posiadająca obecnie i w tym okresie udziałów bądź akcji w spółkach osobowych lub spółkach kapitałowych prawa handlowego, z wyłączeniem spółek kapitałowych, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych.

e) Osoba nie planująca prowadzenia działalności gospodarczej w sektorach wyłączonych z ubiegania się o wsparcie w PO KL i przejętej (będącej kontynuacją działalności) po członku najbliższej rodziny (rodzicach, współmałżonku, dzieciach, rodzeństwie).

 

KRYTERIA PREFERENCYJNE (DODATKOWE MAX. 20 PKT DLA OSÓB Z GRUPY DOCELOWEJ SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA DOSTĘPU):

a)    Osoba zarejestrowana jako bezrobotna minimum 12 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji (5 pkt., weryfikacja na podst. zaświadczenia z PUP-y).

b)    Osoba zamieszkująca w jednym z powiatów o najwyższej stopie bezrobocia: niżański, brzozowski, bieszczadzki, strzyżowski, leski (5 pkt., weryfikacja adresu na podst. dokumentu tożsamości lub zaświadczenia o zameldowaniu tymczasowym lub stałym)

c)     Osoba zamierzająca prowadzić działalność w jednym z powiatów o najniższym nasyceniu przedsiębiorczości: brzozowskim, lubaczowskim, przemyskim, przeworskim, kolbuszowskim, strzyżowskim lub leżajskim (5 pkt., weryfikacja na podstawie powiatu właściwego dla deklarowanego adresu siedziby firmy w Karcie zgłoszeniowej do udziału w projekcie; w sytuacji deklaracji kilku adresów prowadzenia działalności gospodarczej (głównego i dodatkowych) pod uwagę będzie brany powiat właściwy dla adresu siedziby głównej)

d)    Osoba zamierzająca prowadzić działalność w sektorach dochodowych: produkcja, usługi (5 pkt., weryfikacja na podstawie charakterystyki rodzaju działalności gospodarczej deklarowanej w karcie zgłoszeniowej do udziału w projekcie; w sytuacji wystąpienia działalności o charakterze usługowo – handlowym lub produkcyjno – handlowym pod uwagę będzie brany przeważający rodzaj działalności wynikający z Karty zgłoszeniowej). 

Kandydaci, którzy nie spełniają żadnego z powyższych kryteriów preferencyjnych również mogą brać udział w projekcie![1]  Są to osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (podpisanie deklaracji uczestnictwa) miały skończone 18 lat i jednocześnie nie ukończyły 30 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 - tych urodzin) / Są to osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (podpisanie deklaracji uczestnictwa) miały skończone 50 lat i jednocześnie nie ukończyły 60/65 lat (w zależności od płci).

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 
 Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności