en  

Menu

       

Nasze strony

       

Osoby wyłączone ze wsparcia w ramach projektu

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które:

 

1. Były zatrudnione w ciągu ostatnich 2 lat oraz osoby pozostające w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem (w tym również osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznes planów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa oraz związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli), partnerem lub wykonawcą w ramach projektu oraz w stosunku pracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

2. Małoletnie do 18. roku życia.

3. Karane za przestępstwo skarbowe, osoby nie korzystające w pełni z praw publicznych, osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, karane karą dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późń.zm.).

4. Korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej lub otrzymały bezzwrotne środki na ich podjęcie po dniu 1 stycznia 2008 roku.

5. Posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą (wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego) przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy przed dniem złożenia Dokumentów rekrutacyjnych i przed dniem przystąpienia do udziału w projekcie, w tym prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) oraz posiadające w tym okresie udziały bądź akcje w spółkach osobowych lub spółkach kapitałowych prawa handlowego, z wyłączeniem spółek kapitałowych, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych.

6. W okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia Dokumentów rekrutacyjnych i przed dniem ą przystąpienia do udziału w projekcie były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego (z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, którzy nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa).

7. W ciągu ostatnich trzech lat budżetowych prowadziły działalność gospodarczą i w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,

8. Byłyby w stanie założyć działalność gospodarczą nawet w sytuacji nie otrzymania dotacji inwestycyjnej (minimalizowanie zjawiska creamingu).

9. Planują prowadzić działalność gospodarczą w sektorach wykluczonych z wsparcia w ramach PO KL zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U.  Nr 239, poz. 1598 z 2010 r. z późn. zm.):

 •  w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury
 • w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
 • w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
  wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,
  - udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców,
 • związanej z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanym z działalnością wywozową,
 • uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi,
 • w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego,
 • w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu,
 • na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • które rozpoczęły realizację projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • podmiotowi, który otrzymał dofinansowanie na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych z innego źródła w ramach wyłączeń grupowych, o których mowa w art. 1 Rozporządzenia (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998r dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (DZ. Urz. WE L 142 z 14.05.1998, str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 312) lub na podstawie decyzji przyjętej przez Komisję Europejską w odniesieniu do pomocy indywidualnej.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa.

 

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności