en  

Menu

       

Nasze strony

       

Oferowane wsparcie


PODSTAWOWE FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE

PODSTAWOWE FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE 
(dla wszystkich Uczestników Projektu):

 

1.     SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Każdy z Uczestników projektu skorzysta z szkolenia w wymiarze 56 godzin, prowadzonego w zakresie: promocja, rejestracja firmy, obowiązki księgowo – finansowe, wybrane elementy kadrowe i prawne, opracowanie biznes planu oraz rozliczenie wsparcia finansowego.

 

Szkolenia odbywać się będą w Rzeszowie w wybranym systemie dogodnym dla uczestników (7 spotkań 8 godzinnych w tygodniu roboczym lub w weekendy), w 4 grupach 21- osobowych. W przypadku zebrania się dużej grupy z jednej miejscowości/obszaru, szkolenie zostanie zorganizowane w miejscu zamieszkania Uczestników projektu. Decyzja w tej sprawie należy do Beneficjenta projektu.

 

Wszystkim Uczestnikom projektu przysługuje komplet materiałów szkoleniowych, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (za udział w min. 45 h szkolenia) oraz catering podczas udziału w szkoleniu. Uczestnikom Projektu dojeżdżającym na szkolenie z innej miejscowości niż miejscowość, w której prowadzone jest szkolenie przysługuje zwrot kosztów dojazdu do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania Uczestnika projektu do miejsca odbywania szkolenia. Wypłata odbywać się będzie do 7-go dnia kolejnego miesiąca, za który przysługuje zwrot kosztów na konto bankowe wskazane przez Uczestnika projektu.

 

Uczestnikom projektu podczas udziału w szkoleniu przysługuje forma pomocy w postaci opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną. Pomoc ta będzie polegała na zaangażowaniu Opiekunów przez Beneficjenta na godziny uczestnictwa w szkoleniu. W przypadku większej liczby zainteresowanych niż liczba wsparć przewidzianych w projekcie decyzja o przyznaniu formy opieki będzie przyznawana w oparciu o uzasadnienie przedstawione przez Uczestnika projektu we wniosku o objecie formą opieki, a następnie kolejność zgłoszeń.

 

 

2.     DORADZTWO W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA WNIOSKU I OPRACOWANIA BIZNES PLANU NA URUCHOMIENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Każdy uczestnik projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie działalności skorzysta z 4 godzin doradztwa indywidualnego z przygotowania wniosków i Biznes Planu. Doradztwo będzie świadczone w Punkcie Doradczo – Informacyjnym w Rzeszowie.

 


KONKURSOWE FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE:

 

1.     WSPARCIE FINANSOWE (tzw. jednorazowa dotacja inwestycyjna)

 

O przyznanie środków finansowych w formie tzw. jednorazowej dotacji inwestycyjnej może ubiegać się każdy Uczestnik projektu/Beneficjent Ostateczny, który zakończył blok szkoleniowy z absencją nie przekraczającą 20% (11 h) i doradczy (4h) i zamierza założyć działalność gospodarczą.

 

Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności będą mogły być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnione. Środki dotacji służą pokryciu wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowią pomocy operacyjnej, służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstw.

 

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest zamknięty, a w jego ramach finansowaniu podlegają:

- zakup nowych środków trwałych; 
- zakup nowego pozostałego sprzętu i wyposażenia (np. meble), dla których prowadzona będzie ewidencja ilościowa lub ilościowo – wartościowa,
 
- zakup używanych środków trwałych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia, pod warunkiem, że:


· cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego; 

· środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;

- zakup wartości niematerialnych i prawnych - zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym głównie licencje i oprogramowania, 
- zakup robót i/lub materiałów budowlanych w celu dostosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowania działalności gospodarczej pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów założonych we wniosku);
 
- specjalistyczne środki transportu (tj. środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych), pod warunkiem, że stanowią niezbędny element wniosku o dofinansowanie ich zakupu, mogą starać się jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w sektorze transportu drogowego towarów i zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji celu określonego w biznes planie (na użytek prowadzonej działalności gospodarczej tzw. użytek własny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz przedstawią zasady ewidencji środka trwałego na potrzeby przedsiębiorstwa.

 

Wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej uzależniona będzie od wysokości wydatków inwestycyjnych, na pokrycie których ubiegać się będzie Uczestnik projektu i nie może przekraczać maksymalnej wartości 40 000,00 PLN.

 

Wypłata dotacji (w formie przelewu) Uczestnikowi projektu przez Beneficjenta nastąpi w systemie zaliczkowo-refundacyjnym, w następujący sposób:

a) zaliczka w wysokości 80 % kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu Umowy o otrzymanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej)
b) płatność końcowa (uzupełniająca), w formie refundacji poniesionych przez uczestnika projektu całkowitych wydatków na realizację inwestycji, w wysokości nieprzekraczającej kwoty dotacji. Płatność końcowa wypłacana jest niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Beneficjenta całkowitego rozliczenia inwestycji objętej dotacją. Uczestnik projektu zobowiązany będzie do rozliczenia otrzymanych środków z dotacji inwestycyjnej w terminie wskazanym w umowie, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia przekazania 80% wsparcia finansowego poprzez złożenie „Zestawienia wydatków inwestycyjnych objętych dotacją” wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie, takimi jak:

a) złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem, 
b) szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych.

Uczestnik projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na otrzymanie wsparcia finansowego i pomostowego w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
 oraz poręczeniem osoby fizycznej. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne w wieku do 65. roku życia, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niebędące współmałżonkiem Uczestnika projektu, osiągające dochody finansowe w wysokości nie niższej niż:

- 2.000,00 zł brutto/miesięcznie w przypadku kwoty dofinansowania nie przekraczającej 20.000,00 zł.

- 2.500,00 zł brutto/miesięcznie w przypadku kwoty dofinansowania nie przekraczającej 30.000,00 zł.

- 3.000,00 zł brutto/miesięcznie w przypadku kwoty dofinansowania powyżej 30.000,00 zł.

 

 

2.     WSPARCIE POMOSTOWE

 

O przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego może ubiegać się każdy Uczestnik projektu wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, przy czym wniosek o wsparcie pomostowe nie podlega rozpatrzeniu w przypadku, gdy wniosek o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości zostanie oceniony negatywnie.

 

Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane będzie w comiesięcznych transzach w wysokości nie przekraczającej kwoty 1 600,00 PLN. Kwota wypłacana Uczestnikowi projektu podlega dyskontowaniu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r., Nr 194, poz. 1983, z późn. zm.) tj. z uwzględnieniem stopy referencyjnej ogłoszonej przez UOKiK.

 

Środki te mają na celu ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności, w tym kosztów ZUS (obligatoryjnie przez wszystkich Uczestników), podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Środki przekazywane w ramach wsparcia pomostowego mogą być przeznaczone na:

 • zapłaty danin publicznoprawnych (w tym przede wszystkim składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właściciela – dla osób ubezpieczających się w ZUS / KRUS, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników), z wyjątkiem kar i grzywien
 • koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą),

 • koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę/ścieki, koszty wywozu nieczystości stałych, podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej),

 • koszty opłat telekomunikacyjnych (Internet, telefon)
 • koszty usług pocztowych i kurierskich,
 • koszty usług księgowych,

 • koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,

 • koszty usług prawnych,

 • koszty materiałów biurowych,

 • opłaty i przelewy bankowe,

 • koszty działań informacyjno – promocyjno – marketingowych,

 • koszty paliwa.

 

 

 

SPECJALISTYCZNE FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE:

(dla Uczestników, którzy w ramach projektu założyli własną firmę):

 

1.          SZKOLENIA I DORADZTWO INDYWIDUALNE

 

Uczestnicy projektu, którzy rozpoczną działalność gospodarczą i otrzymają wsparcie finansowe będą zobowiązani do skorzystania z 4 godzin specjalistycznego doradztwa indywidualnego oraz do wzięcia udziału w 2 szkoleniach tematycznych (8h) według potrzeb z katalogu wsparcia zaproponowanego przez Beneficjenta.

 

 

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa.

 

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności