en  

Menu

       

Nasze strony

       

Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia

      

Projekt „Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia”


Okres realizacji Projektu: 1 październik 2015 r. - 30 wrzesień 2016 r.


Instytucja realizująca Projekt: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

Wartość projektu: 434 570,94 zł

% dofinansowania: 100%

Obszar realizacji Projektu: województwo podkarpackie (13 gmin)

Liczba Inicjatyw: 19

W Projekcie udział biorą 4 organizacje pozarządowe oraz 12 grup nieformalnych złożonych z osób fizycznych. Zaplanowane inicjatywy odpowiadają potrzebie rozwoju aktywności lokalnej społeczności oraz wzmocnienia ich zaangażowania w podnoszenie świadomości ekologicznej. Ich realizacja będzie się przyczyniać do podniesienia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności. Zgłoszone inicjatywy są różnorodne jeśli chodzi o zwój zakres dotykają wiele obszarów tematycznych w tym:

  • czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków,
  • lokalny monitoring przyrodniczy,
  • budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej,
  • zakładanie, odtwarzanie i pielęgnacja ostoi - zadrzewienia i zakrzewienia śródpolnych,
  • rozwój ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym,
  • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt,
  • ograniczenie antropopresji w obiektach użyteczności

Inicjatywy mają na celu edukację ekologiczną, poprawę środowiska naturalnego, zwiększenie świadomości ekologicznej oraz angażowanie społeczności w działania na poziomie lokalnym na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dla wszystkich inicjatyw uzyskano poparcie lokalnych władz samorządowych oraz zgodę właścicieli gruntu. Jeśli dotyczyło, uzyskano również zgodę Konserwatora Zabytków oraz opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.


Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – działanie Edukacja Ekologiczna.

Więcej informacji na stronie internetowej:

         

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności