en  

Menu

       

Nasze strony

       

Inicjatywy dla Zielonego PodkarpaciaProjekt „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia”

Okres realizacji Projektu: 1 października 2016 r. - 30 września 2017 r.

Instytucja realizująca Projekt: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

Wartość projektu: 348 655 zł

% dofinansowania: 100%

Obszar realizacji Projektu: województwo podkarpackie (11 gmin)

Liczba Inicjatyw: 14

W Projekcie udział biorą 4 organizacje pozarządowe oraz 12 grup nieformalnych złożonych z osób fizycznych. Zaplanowane inicjatywy odpowiadają potrzebie rozwoju aktywności lokalnej społeczności oraz wzmocnienia ich zaangażowania w podnoszenie świadomości ekologicznej. Ich realizacja będzie się przyczyniać do podniesienia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności. Zgłoszone inicjatywy są różnorodne jeśli chodzi o zwój zakres dotykają wiele obszarów tematycznych w tym:

  • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających,
  • rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym,
  • ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej/usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk,
  • odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych,
  • zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych.


Inicjatywy mają na celu edukację ekologiczną, poprawę środowiska naturalnego, zwiększenie świadomości ekologicznej oraz angażowanie społeczności w działania na poziomie lokalnym na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dla wszystkich inicjatyw uzyskano poparcie lokalnych władz samorządowych oraz zgodę właścicieli gruntu. Jeśli dotyczyło, uzyskano również zgodę Konserwatora Zabytków oraz opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – działanie Edukacja Ekologiczna.


Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.zielonepodkarpacie.pl/o-projekcie-inicjatywy/     

Wyszukiwarka

ok

GRAFMAR

Realizowane projekty


 


 

Fb


 
realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności