en  
       

Nasze strony

       
 

Aktualności

 • 2018-11-29

Zapytanie ofertowe przewóz osób podczas siedmiu przyrodniczych warsztatówRzeszów, 29/11/2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu nr INT/EK/KAR/1/II/B/0109 pn. „Turystyka przyrodnicza bez granic” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, zaprasza do składania ofert na:

PRZEWÓZ OSÓB PODCZAS SIEDMIU PRZYRODNICZYCH WARSZTATÓW

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu pn. „Turystyka przyrodnicza bez granic” z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Informacja o projekcie
Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej poprzez promocję i rozwój turystyki przyrodniczej na terenie pogranicza polsko-słowackiego, co przyczynia się do realizacji celu szczegółowego Programu - zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez mieszkańców i odwiedzających.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz osób podczas siedmiu przyrodniczych warsztatów w ramach projektu „Turystyka przyrodnicza bez granic”. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Oferta powinna zawierać wycenę za 1 km podanej w PLN brutto.
 3. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (koszty dojazdu do miejsca realizacji usługi, koszty postoju, koszty pracy kierowców, koszty ubezpieczenia, itp.).
 4. Zamawiający zastrzega, iż w chwili obecnej nie jest w stanie jednoznacznie określić zapotrzebowania na ww. przejazdy.
 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: najpóźniej do 30 września 2019 r.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile zmiany te nie będą konsekwencją działań lub zaniechań zawinionych przez Wykonawcę.
 8. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy.
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – KRYTERIA DOSTĘPU
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.)) oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dokumenty jakie należy złożyć, aby udokumentować uprawnienia to wypis z CEIDG/KRS o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych.
 2. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Założycielem Zamawiającego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć:
  •   osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów ,
lub
  •  drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres: malgorzata.pociask@procarpathia.pl
2.Termin składania ofert upływa 6 grudnia 2018 r.
3. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
4. Rozstrzygnięcie nastąpi 7 grudnia 2018 r. w siedzibie Zamawiającego.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań. Oferent powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, oferta nie będzie rozpatrywana.
7. W przypadku skierowania pytań do Oferenta/Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym dniu roboczym, po dniu jaki został wskazany na złożenie wyjaśnień.

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium cenowe – max. 100 pkt.

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 1. jest niezgodna z prawem,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 3. będzie zawierała rażąco niską cenę,
 4. nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.
 
POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.procarpathia.pl oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w ofercie.
2. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności