en  
       

Nasze strony

       
 

Aktualności

  • 2018-11-09

Zapytanie ofertowe: usługa tłumaczenia


Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu „ŚWIAT KARPACKICH ROZET - DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA KULTUROWEJ UNIKALNOŚCI KARPAT” (nr projektu PBU1/0365/16) realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będą: tłumaczenia pisemne, zwykłe dokumentów wykonywane z języka polskiego na język ukraiński, języka ukraińskiego na język polski i/lub z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski.

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
1. Zamówienie dotyczy wykonania tłumaczeń pisemnych, zwykłych wynikających z obowiązków związanych z korespondencją, raportowaniem, dokumentami bieżącymi  oraz informacjami publikowanymi na stronie internetowej w ramach projektu „ŚWIAT KARPACKICH ROZET - DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA KULTUROWEJ UNIKALNOŚCI KARPAT”.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wykonanie tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński, języka ukraińskiego na język polski i/lub z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski.
3. Tłumaczenia będą wykonywane w związku z realizacją projektu. Projekt trwa do 31 sierpnia 2020 r.
4. Wykonawca dostarczy przetłumaczony tekst do siedziby zamawiającego w formie elektronicznej lub na wskazany adres mailowy.
5. Oferta powinna zawierać wycenę wykonania jednej strony tłumaczenia zwykłego (przyjmuje się, że 1 strona tłumaczeniowa to 1800 znaków ze spacjami) podanej w PLN brutto.
6. Zamawiający zastrzega, iż w chwili obecnej nie jest w stanie jednoznacznie określić zapotrzebowania na w/w tłumaczenia. Spodziewana liczba stron: 50: j. polski/j. ukraiński/j. polski i 150 j. polski/j. angielski/j. polski. Są to wielkości szacunkowe.
7. Rozliczenie z wykonawcą będzie następować na koniec miesiąca.

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności. Dokumenty jakie należy złożyć, aby udokumentować uprawnienia to m.in.:
a)  W przypadku osób fizycznych:
- CV,
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych z ukrainistyki lub anglistyki,
- oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w tłumaczeniach – minimum 2 lata
b)  w przypadku firm:
- wypis z CEIDG/KRS o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług tłumaczeniowych.
- oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w tłumaczeniach – minimum 2 lata

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście / pocztą / kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub
b) drogą elektroniczną (skan załączników numer: 1, 2, 3) na adres: lidia@procarpathia.pl
2. Termin składania ofert upływa 14 listopada 2018 r.
3. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
4. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi dnia 15 listopada 2018 r. w siedzibie Zamawiającego.
5. W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań. Oferent powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, oferta nie będzie rozpatrywana.
6. W przypadku skierowania pytań do Oferta/Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym dniu roboczym, do godz. 14.00.

KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium cenowe – max. 100 pkt.

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z prawem,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
d) będzie zawierała rażąco niską cenę,
e) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub podpisów.

POZOSTAŁE INFORMACJE
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.procarpathia.pl oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w ofercie.
2. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę,  którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
3. W przypadku braku ofert dotyczących wykonania tłumaczeń pisemnych termin składania ofert zostanie odpowiednio wydłużony.
4. Osoba do kontaktu: Lidia Widak: mail: lidia@procarpathia.pl, tel.: (017) 850 01 87.
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności