en  
       

Nasze strony

       
 

Aktualności

  • 2018-09-04

zapytanie ofertowe: warsztaty rękodzielnicze i seminaria naukowe

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr PLSK.01.01.00-18-0068/16-00 zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie zorganizowanie:
a)    dwóch seminariów naukowych dotyczących Karpat każde dla grupy 25 osobowej,
b)    warsztatów rękodzielniczych prezentujących rzemiosło charakterystyczne dla części Karpat objętych projektem dla grupy 10 osób.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” z zachowaniem zasady konkurencyjności.

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie:
a)    dwóch seminariów naukowych dotyczących Karpat będących okazją do spotkania środowisk naukowych, praktyków i osób zainteresowanych w celu prezentacji wyników prowadzonych badań w różnych obszarach dotyczących Karpat (kultura, literatura, etnografia, architektura, budownictwo, muzyka, itp.) każde dla grupy 25 osobowej, o treści zgodnej z załącznikiem nr 1,
b)    jednego warsztatu rękodzielniczego prezentującego rzemiosło charakterystyczne dla tej części Karpat dla grupy 10 osób, o treści zgodnej z załącznikiem nr 1.
2.    Termin wykonania zamówienia: do 29 października 2018 r.
3.    Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (dwa seminaria lub jeden warsztat rękodzielniczy lub dwa seminaria i jeden warsztat rękodzielniczy).
4.    Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile zmiany te nie będą konsekwencją działań lub zaniechań zawinionych przez Wykonawcę.
5.    Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy.

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCY

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2.    Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców.
3.    W przypadku gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
4.    Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Założycielem Zamawiającego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Ofertę należy złożyć:
a)    osobiście lub pocztą lub kurierem w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub
b)    drogą elektroniczną na adres: agnieszka@procarpathia.pl
2.    Termin składania ofert upływa 11 września 2018 r.
3.    Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
4.    Rozstrzygnięcie ofert nastąpi dnia 12 września 2018.
5.    W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań. Oferent powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, oferta nie będzie rozpatrywana.
6.    W przypadku skierowania pytań do Oferta/Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym dniu roboczym, po dniu jaki został wskazany na złożenie wyjaśnień.
7.    Termin związania ofertą: 30 dni.

KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium cenowe – max. 100 pkt.

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1.    jest niezgodna z prawem,
2.    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3.    jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
4.    będzie zawierała rażąco niską cenę,
5.    nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

POZOSTAŁE INFORMACJE
1.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.procarpathia.pl/pl/aktualnosci/.
2.    Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
3.    Osoba do kontaktu: Agnieszka Pieniążek: mail: agnieszka@procarpathia.pl, tel.: (017) 850 01 81.

Szczegółowe informacje w zapytaniu zamieszczonym poniżej.
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Cookies