en  
       

Strony

       
 

Aktualności

  • 2018-04-19

Zapytanie ofertowe: inwentaryzacja zasobów kulturowych dot. wzorców architektonicznych związanych z kulturą pasterską


Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr PLSK.01.01.00-18-0068/16 zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie wykonanie opracowania pn. inwentaryzacja zasobów kulturowych dot. wzorców architektonicznych związanych z kulturą pasterską w województwie podkarpackim (pogranicze polsko-słowackie).

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
Zamówienie dotyczy wykonania opracowania pn. inwentaryzacja zasobów kulturowych dot. wzorców architektonicznych związanych z kulturą pasterską w województwie podkarpackim (pogranicze polsko-słowackie) zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku.

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca, w celu realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany wykazać się co najmniej 1 osobą, spełniającą łącznie wszystkie niżej wymienione wymagania lub więcej niż 1 osobą, które wspólnie spełniają poniższe warunki:
a) wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie w kierunku architektury lub architektury krajobrazu oraz/lub etnologii / kulturoznawstwa oraz/lub historii/historii sztuki,
b) udokumentowany dorobek publikacyjny naukowy i/lub popularnonaukowy (min. 2 publikacje) w zakresie tematyki kulturowej i/lub architektury lub architektury krajobrazu województwo podkarpackie (pogranicze polsko-słowackie) i/lub w zakresie tematyki etnograficznej, etnologicznej, historycznej województwa podkarpackiego (pogranicze polsko-słowackie)
3. Osoby wykonujące zamówienie powinny posiadać umiejętność pracy ze źródłami historycznymi, opracowywania materiałów źródłowych, umiejętność pisania tekstów naukowych i popularno-naukowych.
4. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Założycielem Zamawiającego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Ofertę należy złożyć:
a)    osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów
 lub
b)    drogą elektroniczną (skan załącznika nr 2, 3 i 4) na adres: justyna@procarpathia.pl
2.    Termin składania ofert upływa 26 kwietnia 2018 r. o godz. 15:00
3.    Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
4.    Otwarcie ofert nastąpi 27 kwietnia 2018 o godzinie 12:00.
5.    W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań. Oferent powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, oferta nie będzie rozpatrywana.
6.    W przypadku skierowania pytań do Oferenta/Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym dniu roboczym, po dniu w którym upływa termin złożenia odpowiedzi, do godz. 15.00.
7.    Termin związania ofertą: 30 dni

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w załączniku.

OSOBA DO KONTAKTU
Justyna Zimny-Frużyńska - tel.: (17) 850 01 87,   e-mail: justyna@procarpathia.pl
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty
  


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |