en  
       

Strony

       
 

Aktualności

  • 2017-12-29

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ekspozycji pasterskiej


Rzeszów, dn. 29 grudnia 2017 r.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr PLSK.01.01.00-18-0068/16 zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie:

przygotowanie ekspozycji pasterskiej (wraz z scenariuszem wystawy).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspozycji pasterskiej w istniejącym budynku. W pierwotnej wersji ekspozycja została zaplanowana w miejscowości Orelec (budynek: Zagroda Magija). Zamawiający złożył wniosek o zmianę lokalizacji. W chwili obecnej Zmawiający oczekuje na zatwierdzenie lokalizacji przez Wspólny Sekretariat Techniczny dla Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. We wniosku o zmiany wskazano jako nową lokalizację ekspozycji pasterskiej: Zajazd Pod Caryńską w miejscowości Ustrzyki Górne 1a, 38-714 Lutowiska (właściciel: ZPC SKÓRKA SPÓŁKA JAWNA).

Przedawnienie scenariusza wystawy do akceptacji Zamawiającego: najpóźniej w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy. Wykonanie ekspozycji, na podstawie zaakceptowanego scenariusza wystawy: najpóźniej do końca kwietnia 2018 r.

Kompletna oferta musi zawierać:
  1. uzupełniony i własnoręcznie podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2),
  2. uzupełniony i własnoręcznie podpisany wykaz doświadczenia (załącznik nr 3),
  3. uzupełnione i własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 4),
  4. CV osób przewidywanych do wykonania zamówienia (stanowiące potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia z zakresu etnografii lub dziedzin pokrewnych),
  5. zgodę osób przewidywanych przez składającego ofertę do wykonania zamówienia, jeśli są to inne osoby niż składający ofertę.
Termin składania ofert upływa 5 stycznia 2018 r. o godz. 15:00.
 
Osoba do kontaktu:
Justyna Zimny-Frużyńska - tel.: (17) 850 01 87,  e-mail: justyna@procarpathia.pl
 
Szczegóły oferty oraz wymagane formularze znajdują się w załączeniu.

««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty
  


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |