en  
               
 

Aktualności

  • 2017-11-06

Konferencja prasowa otwierająca Projekt
W dniu 3 listopada br. odbyła się konferencja prasowa otwierająca Projekt pn. „Razem dla Zielonego Podkarpacia – budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt będzie trwał ponad rok i będzie obejmował swym zasięgiem całe województwo podkarpackie, z szczególnym uwzględnieniem obszarów najbardziej cennych przyrodniczo. Województwo podkarpackie to wciąż region dzikiej i bogatej przyrody – wyróżniający się na tle Polski – gdzie obserwujemy zrównoważone współbytowanie ludzi i zwierząt, w tym puszczańskich ssaków, dużych drapieżników, rzadkich ptaków. W Bieszczadach występuję jedna z pięciu żyjących populacji żubra w Polsce. Funkcjonują tu rozległe, dobrze zachowane kompleksy leśne, rzeki płyną naturalnymi dolinami. Podkarpacie należy do regionów wyjątkowo cennych pod względem wartości przyrodniczych, a system ochrony przyrody stworzony dla ich ochrony jest pod wieloma względami wzorcowy. Formy ochrony przyrody zajmują 44,5% powierzchni województwa. Obszary chronione utworzone są na terenach o różnej strukturze własności. Nakładanie się różnych form ochrony przyrody, ich rozległość, a przede wszystkich ograniczenia są przyczyną różnego rodzaju konfliktów.  W konsekwencji na terenie woj. podkarpackiego współistnieje wiele podmiotów i grup interesariuszy, które zajmują się ochroną przyrody, korzystają z ich zasobów i/lub które mają na nią znaczący wpływ. Na styku tak wielu grup pojawiają się sprzeczne interesy, m.in. z jednej strony potrzeba ochrony i zachowania cennych przyrodniczo obszarów, z drugiej strony presja urbanizacyjna, potrzeba rozwoju turystyki oraz gospodarowania zasobami przyrody. Na tych płaszczyznach pojawiają się trudności w spójnym działaniu, co jest przyczyną wielu konfliktów na linii człowiek-przyroda. Zachowanie tej bioróżnorodności jest możliwe poprzez budowanie integracji kluczowych grup interesariuszy, budowanie wspólnego potencjału i zwiększaniu świadomości ekologicznej tych grup. Tylko komunikacja, dialog, rzetelna informacja, profesjonalna edukacja mogą zapobiec sytuacjom problemowym i często ostrym konfliktom na styku człowiek-przyroda.

Projekt przyczyniać się będzie do budowania integracji różnych grup interesariuszy mających wpływ na przyrodę w woj. podkarpackim oraz zwiększenia świadomości nt. znaczenia bioróżnorodności poprzez:

  • spotkania mediacyjne „CZŁOWIEK vs PRZYRODA” dla  różnych grup interesariuszy ,
  • warsztaty przyrodnicze „POZNAJ BY ZACHOWAĆ” ,
  •  imprezę edukacyjną „RAZEM DLA ZIELONEGO PODKARPACIA”,
  • konkurs komiksowy „WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ DLA PRZYRODY”,
  • przygotowanie narzędzi służących do popularyzacji różnorodności biologicznej Podkarpacia (publikacje, czasopismo „Biznes i Etos”, gra dydaktyczna,  aplikacja na telefon, filmy, etc.)


««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |