en  
       

Strony

   
 

Aktualności

  • 2017-07-10

zapytanie ofertowe - Przegląd Społeczno-Kulturowy

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” (nr PLSK.01.01.00-18-0068/16) realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie opracowanie i druk siedmiu numerów Przeglądu Społeczno-Kulturowego (nazwa robocza), każdy w nakładzie 1000 egz.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Informacja o projekcie
Celem projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” jest zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału pogranicza polsko-słowackiego za sprawą dziedzictwa kultury wołoskiej. Cel ten będzie realizowany poprzez zwiększenie rozpoznawalności potencjału pogranicza poprzez popularyzację kultury pasterskiej, odtworzenie tradycji związanych z kulturą wołoską i pasterstwem oraz stworzenie zintegrowanego produktu turystycznego związanego z kulturą wołoską.
Projekt jest realizowany do 30 października 2018 r., w partnerstwie 10 instytucji: dwóch z województwa podkarpackiego, dwóch z województwa małopolskiego, jednej z województwa śląskiego, dwóch z Kraju Preszowskiego, trzech z Kraju Żylińskiego.

 

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji poszczególnych 7 nr czasopisma „Przegląd Społeczno-Kulturowy” (nazwa robocza), redakcja, opracowanie tekstów, opatrzenie tekstów odpowiednim materiałem zajęciowym, tłumaczenie na język słowacki wybranych fragmentów w artykułach czasopisma (w przypadku tekstów w j. polskim), tłumaczenie na język polski wybranych fragmentów w artykułach czasopisma (w przypadku tekstów w j. słowackim), korekta merytoryczna, skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk Przeglądu Społeczno-Kulturowego (nazwa robocza) o treści i specyfikacji technicznej zgodnej z załącznikiem nr 1 zapytania ofertowego.

Złożenie oferty
1.    Ofertę należy złożyć:
a)    osobiście / pocztą / kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub
b)    drogą elektroniczną (skan załączników numer: 1, 2A, 2B, 2C i 3) na adres: agnieszka@procarpathia.pl
2.    Termin składania ofert upływa 21 lipca 2017 r. do godz. 10:00
3.    Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Pieniążek, mail: agnieszka@procarpathia.pl, tel.: 17 850 01 81.


 

««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty 

 

 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |